Czy przychodem z działalności gospodarczej winna być wartość udzielonej darowizny w postaci samochodu osobowego stanowiąca podstawę opodatkowania w wysokości 7.363,14 zł, jeżeli wartość rynkowa darowanego samochodu wynosi 17.000 zł?


Autor: Urząd Skarbowy w Sanoku

Sygnatura: US.PDa-406/10/05

Hasła tematyczne: składnik majątkowy, wycofanie środka trwałego, darowizna

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek pana Andrzeja L. z dnia 16.03.2005 r., złożony do tut. organu podatkowego w dniu 17.03.2005 r., o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W dniu 17.03.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pisemny wniosek pana Andrzeja L. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta: czy przychodem z działalności gospodarczej winna być wartość udzielonej darowizny w postaci samochodu osobowego stanowiąca podstawę opodatkowania w wysokości 7.363,14 zł., jeżeli wartość rynkowa darowanego samochodu wynosi 17.000 zł. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym br., na podstawie umowy darowizny, przekazał swojemu bratu samochód osobowy o wartości rynkowej 17.000 zł. Powyższy samochód figurował w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej o wartości początkowej w kwocie 7.376,14 zł. Umorzenie na dzień 4.02.2005 r. wyniosło 1.475,28 zł. Od powyższej darowizny zapłacono podatek od spadków i darowizn w kwocie 220,90 zł, ustalony decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku z dnia 24.02.2005 r. Zdaniem wnioskodawcy przychodem z działalności gospodarczej winna być wartość darowizny stanowiąca podstawę opodatkowania w kwocie 7.363,14 zł, mimo że wartość rynkowa darowanego samochodu wynosi 17.000 zł, gdyż samochód był leasingowany przez okres dwa i pół roku i wykupiony za wartość 7.376,14 zł.

Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Wycofanie z ewidencji środków trwałych zakupionego samochodu osobowego z uwagi na darowiznę tego samochodu nie spowoduje żadnych skutków po stronie podatku dochodowego, poza tym, iż przestaną być kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne i wydatki ponoszone na jego eksploatację, jak również nie powstanie z tego tytułu dodatkowy przychód w prowadzonej przez darczyńcę działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Jednocześnie w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, za przychody z działalności gospodarczej uważa się również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi. Powyższe przepisy nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem przekazanie środka trwałego nastąpiło w drodze umowy darowizny, a zatem nie stanowi odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku darowizny środka trwałego zastosowanie w sprawie mają nie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę cytowanego w postanowieniu i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja – zgodnie z art. 14b § 2 ww. ustawy – jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.