Czy do skorzystania z ulgi budowlanej można zaliczyć środki własne, udokumentowane fakturami VAT, zainwestowane w przedsięwzięcie – adaptacja budynku mieszkalnego na kwatery agroturystyczne, pomniejszone o refundacje z programu SAPARD


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDI-415/12/2/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, wydatki inwestycyjne, ulga budowlana

Kategoria:

Wnioskiem z dnia 07.04.2005 r. wystąpiliście Państwo o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W wyniku wezwania pismem z dnia 21.04.2005 r. wniosek został uzupełniony o dokadne przedstawienie stanu faktycznego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,94 ha. W 2004 r. zawarł Pan umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na skorzystanie z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program SAPARD – w ramach różnicowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedmiotem umowy była realizacja przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku mieszkalnego na kwatery agroturystyczne. W ramach środków z programu SAPARD otrzymał Pan w 2005 r. refundację kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Adaptacja dotyczyła wykończenia na poddaszu dwóch pokoi o powierzchni 10 m2 każdy. Pytanie brzmi: czy do skorzystania z ulgi budowlanej mogę zaliczyć moje własne środki udokumentowane fakturami VAT zainwestowane w to przedsięwzięcie pomniejszone o refundację z programu SAPARD ?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ramach "dużej" ulgi budowlanej zgodnie z art. 27a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2001 r. jak również w ramach ulgi na remont i modernizację zgodnie z art. 27a ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. odliczeniu podlegają wydatki poniesione na "własne cele mieszkaniowe podatnika".

Ponoszone wydatki na adaptację poddasza na cele działalności gospodarczej (usługi agroturystyczne) są wydatkami inwestycyjnymi związanymi z przedmiotową działalnością gospodarczą. O tym co stanowi koszt uzyskania przychodu stanowi art. 22 ust. 1 ustawy.

Według generalnej klauzuli zawartej w tym artykule wydatek poniesiony przez podatnika stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

– służy osiągnięciu przychodu, tzn. został poniesiony w celu jego osiągnięcia, co oznacza, że za koszt uzyskania przychodu może być uznany tylko ten wydatek, który pozostaje w związku o charakterze przyczynowo-skutkowym lub gospodarczym ze źródłem przychodu,

– nie został wymieniony przez ustawodawcę w art. 23 cyt. ustawy jako wydatek nie będący kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych. Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że poniesione wydatki na adaptację poddasza nie mogą być odliczane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe i odliczane w ramach dużej ulgi budowlanej lub na remont i modernizację. Są to wydatki inwestycyjne, których celem jest uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej, o czym świadczy zawarta umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.