Czy w 2004 roku możliwe jest skorzystanie z ulgi na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz ulgi na remont i modernizację w sytuacji, gdy pierwsze wydatki na ten cel poniesiono w 2000 roku i odliczono w zeznaniu podatkowym za ten rok, a w latach 2001-2002


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDI-415/12/1/05

Hasła tematyczne: ulga budowlana, odliczenia od podatku, prawo nabyte, wydatki mieszkaniowe, ulga remontowa

Kategoria:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 09.12.1999 r. decyzją Nr 00/99 Urzędu Miasta w X uzyskaliście Państwo pozwolenie na rozbudowę istniejącego budynku mieszkalnego na działce położonej przy ulicy xxx w X. Pierwsze wydatki na ten cel zostały poniesione w 2000 r. i odliczone w zeznaniu podatkowym. W latach 2001 i 2002 wydatki nie były ponoszone. W 2003 i 2004 r. inwestycja była kontynuowana.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym pytanie brzmi: czy w 2004 r. możecie Państwo skorzystać z ulgi na rozbudowę budynku mieszkalnego oraz z ulgi na remont i modernizację?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 31.12.2001 r. podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne cele mieszkaniowe, przeznaczone na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2004 r. Przy czym ponieważ Państwo rozpoczęliście inwestycję w 2000 r., nie ma tu zastosowania przepis art. 27a ust. 5a obowiązujący od 01.01.2001 r. Wynika to z przepisu art. 7 ust. 24 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104), który stanowi, że przepis art. 27a ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po dniu 31.12.2000 r. ma zastosowanie do wydatków na cele, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b)-f), które zostały odliczone od podatku po 31.12.2000 r., w związku z inwestycją podjętą po tym dniu.

Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązujacym od 01.01.2003 r. podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Na mocy art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że mogą Państwo skorzystać z odliczenia zarówno wydatków poniesionych na rozbudowę budynku mieszkalnego jak i na remont i modernizację istniejącego budynku mieszkalnego.