Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi zwiazane z budową dróg gminnych


Autor: Urząd Skarbowy w Wołominie

Sygnatura: 1442/TP/44/885/2005/KK

Hasła tematyczne: drogi

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 4 , art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2005r., uzupełnine w dniu 28.04.2005r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług dotyczące kwestii : jaka obowiązuje stawka podatku VAT na usługi związane z budową dróg gminnych oraz wewnętrznych dróg osiedlowych.


postanawia


– uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe


1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:
Wnioskiem z dnia 24.03.2005r. (data wpływu 01.04.2005r.) uzupełnionym w dniu 28.04.2005r. Urząd Miasta wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie o interpretację przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług na usługi związane z budową dróg gminnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika,że w wyniku podziału gruntów na terenie gminy wyodrębnione zostały działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod drogi. Działki pod budownictwo mieszkaniowe stanowią własnośc mieszkańców, natomiast grunty pod drogi są własnością gminy. Aby umożliwić mieszkańcom dojazd do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe gmina przystąpi do wykonania utwardzonej nawierzchni tych dróg.
Uchwałą nr XX/154/2004 Rady Miasta z dnia 27.10.2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 290 pod pozycją 7905 , drogi zaliczono do kategorii gróg gminnych.

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu
faktycznego: Zdaniem Urzędu Miasta jest to czynność, do której należy zastosować 7% stawkę VAT-u , gdyż drogi dojazdowe do działek stanowią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

3. Ocena stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stosownie do treści art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuje ,że wg art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zmianami) do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu m.in. do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie zaś z art. 146 ust. 3 w/w ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:
1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
3)urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

W/w infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu może być związana zarówno z funkcjami gospodarczymi (lokale użytkowe w mieście i budynki gospodarcze na wsi) a tylko w pewnej części związana jest ściśle z budownictwem mieszkaniowym. Przepis art. 146 w/w ustawy wyraźnie jednak wskazuje, że stawka podatku 7% odnosi się do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Jeśli zatem wykonywane roboty dotyczyć będą w całości dróg publicznych, którymi są m.in. drogi gminne (art. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z póżn. zm.)wówczas budowa i remonty tych dróg będą opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Drogi gminne nie powstają i nie istnieją w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego rozumianych w kontekście nadmienionego art. 146 ust. 3 ustawy o VAT (choć oczywiście mogą przebiegać przez obszar zabudowany), lecz są elementem szeroko rozumianego układu komunikacyjnego na obszarze gminy.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i § 2 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na powyższe postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu.