Czy można korzystać z odliczenia podatku naliczonego od zakupu konserw stanowiących ekwiwalent posiłków regeneracyjnych dla pracowników


Autor: Urząd Skarbowy w Opatowie

Sygnatura: PP/443-2/05

Hasła tematyczne: odliczenie podatku od towarów i usług, posiłki regeneracyjne, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, obniżenie podatku należnego, przekazanie nieodpłatne, czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług, spółdzielnie mie

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie udzieloną odpowiedź pismem z dnia 15.12.2004 r., znak: PP/443-27/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych prostuje i uzupełnia:

Nieodpłatne przekazanie pracownikom posiłków regeneracyjnych jako wynikający z przepisów prawa pracy obowiązek nałożony na pracodawcę w ramach jego działalności gospodarczej, stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie oznacza to jednak, że podatek naliczony z tytułu zakupu tych towarów nie podlega odliczeniu od podatku należnego.

Podatnik nie traci, bowiem prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku, gdy nabycie towaru zostało dokonane w celu jego wykorzystania przy działalności opodatkowanej, do której zrealizowania podatnik musiał posłużyć się wcześniej w ramach swojej działalności czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatnik realizujący sprzedaż opodatkowaną nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, w które zgodnie z przepisami prawa pracy ma obowiązek wyposażyć pracowników (np. odzież ochronna, napoje profilaktyczne, posiłki regeneracyjne), gdyż ich zakup bezpośrednio służy działalności opodatkowanej. Bez zaopatrzenia pracowników w te produkty, podatnik nie mógłby, bowiem tej sprzedaży opodatkowanej realizować.

Należy przy tym zauważyć, iż istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, która obok czynności opodatkowanych świadczy także usługi zwolnione oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (np. usługi, o których mowa w art. 153 ustawy VAT).

W tej sytuacji zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odliczenie podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych. Odliczenie to odbywa się w określonej przepisami proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy.

Jednocześnie tutejszy organ prostuje, że powołany w piśmie art. 88 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy VAT nie znajduje zastosowania w przedmiotowym przypadku, gdyż dotyczy zakupu usług gastronomicznych, a nie zakupu towarów spożywczych.