– dotyczy opodatkowania budynków administracyjnych Nadleśnictwa (biura Nadleśnictwa)


Autor: Burmistrz Miasta Szczytno

Sygnatura: B.F. Nr 3110-6/1/05

Hasła tematyczne: budynek gospodarczy, budynek usługowy, budynek

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Burmistrz Miasta Szczytna na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60) oraz art. 7 ust 1 pkt 4a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002 r., poz. 84 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.05 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości od budynków administracyjnych Nadleśnictwa Szczytno (biura Nadleśnictwa):

  1. stwierdza, że budynki administracyjne Nadleśnictwa (biura Nadleśnictwa) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
  2. stawka, jaką należy zastosować do opodatkowania ww. budynków – jak dla budynków pozostałych.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.05 roku Nadleśnictwo Szczytno zwróciło się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego w zakresie opodatkowania budynków administracyjnych Nadleśnictwa (biura Nadleśnictwa) przedstawiając stan faktyczny wykorzystania tych budynków i własne stanowisko w sprawie. Wniosek spełnia wymogi art. 14a § 2 ustawy ordynacja podatkowa.

Burmistrz Miasta po dokonaniu analizy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz w oparciu o obowiązujące przepisy ustalił, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 a ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U, Nr 9 z 2002 r, poz. 84 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części:

  1. służące działalności leśnej lub rybackiej.

Z przedstawionych przez Podatnika we wniosku informacji wynika, że przedmiotowe budynki nie są budynkami gospodarczymi, które zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu podlegałyby zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Podstawą zakwalifikowania danego budynku do określonej kategorii budynków (mieszkalny, gospodarczy lub pozostały) jest ewidencja budynków. Nadleśnictwo stosując określenie "budynki administracyjne" nie wskazuje jednoznacznie sposobu ujęcia tych budynków w ewidencji. Z uwagi na to organ podatkowy przyjął, że budynki, których dotyczy wniosek, należą do budynków pozostałych.

Należy również zwrócić uwagę na zapis art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, póz 1807 ze zm.), zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, śródlądowego, także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Powyższy przepis wskazuje na zastosowanie do opodatkowania stawki jak dla budynków pozostałych.

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego na dzień 1. 01. 2005 r. oraz na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, stanowisko podatnika uznano za nieprawidłowe i postanowiono jak w sentencji.

Interpretacji udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Niniejsza interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie, stosownie do art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta z siedzibą 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.