Czy nie umorzoną część prawa wieczystego użytkowania gruntu w sytuacji sprzedaży tego prawa zakładając, że prawo wieczystego użytkowania gruntu zostało nabyte bezpłatnie, stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochod


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PD-1/005/2-378/03/WK

Hasła tematyczne: koszt, uzyskanie przychodów, użytkowanie wieczyste

Kategoria:

W wykonaniu art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zweryfikowaniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 19.11.2003r. Nr OP/423-12/03, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną na zasadzie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej, stwierdził co następuje:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Strony z dnia 06.11.2003r. NR/45/370/7471/2003 wynika, że nastąpiła sprzedaż nabytego bezpłatnie w 1993r. na okres 99 lat prawa wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,3418 ha. Nie umorzona część zbytego majątku trwałego wyniosła 49.373,26 zł.

Pytanie Strony dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie umorzonej części prawa wieczystego użytkowania gruntu w sytuacji sprzedaży tego prawa, które wcześniej zostało nabyte nieodpłatnie.

W myśl art.15 ust.1i ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.), w sytuacji odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także otrzymanych nieodpłatnie świadczeń, w związku z którymi stosownie do art.12 ust.5 i 6 określony został przychód – kwota tego przychodu pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.l6h ust.1 pkt 1 powołanej ustawy, stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych rzeczy, praw lub nieodpłatnych świadczeń.

Zatem kwota, o której mowa w art.15 ust.1i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może stanowić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu pod warunkiem, że Podatnik w chwili nieodpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu określił przychód z tytułu nieodpłatnego nabycia tego prawa, stosownie do art.12 ust.5 i 6 powołanej ustawy podatkowej oraz wprowadził nabyte prawo do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli nabyte nieodpłatnie na okres 99 lat prawo wieczystego użytkowania gruntu nie zwiększyło przychodu Podatnika, to w momencie sprzedaży tego prawa kwota uzyskana ze sprzedaży zwiększy podstawę opodatkowania.

Należy zaznaczyć, że w myśl art.l6c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji nie podlegają między innymi grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.