W jakim okresie dochód podatnika posiadającego zezwolenie nabyte przed 01.01.2001r. uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w całości


Autor: Urząd Skarbowy w Tychach

Sygnatura: US.OP/423/6/2005

Hasła tematyczne: specjalna strefa ekonomiczna, zezwolenie, zwolnienia podatkowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. postanowienia tut. organu podatkowego nr US.OP/423/4/2005 z art. 14a § 1 i § 4 r. Nr 8, poz. 60) oraz dnia 28.04.2005 r. stwierdza, że stanowisko firmy ………… przedstawione w piśmie z dnia 18.02.2005r. (data wpływu 07.03.2005r.) będącym uzupełnieniem pisma z dnia 27.01.2005 r. (data wpływu 28.01.2005 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w części dotyczącej pytania o okres, w jakim dochód podmiotu prowadzącego działalność gospodarcza na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych w całości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach wpłynął wniosek firmy …………………, o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Jedno z pytań dotyczyło rozstrzygnięcia kwestii w jakim okresie dochód podatnika uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w strefie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych w całości.Wstępna analiza wniosku wykazała, że nie spełnia on wymagań formalnych określonych przepisami art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez brak m.in. własnego stanowiska wnioskodawcy w sprawie będącej przedmiotem zapytania, brak wszystkich danych pozwalających uznać przedstawienie stanu faktycznego za wyczerpujące oraz brak opłaty skarbowej, której obowiązek uiszczenia regulują, przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.). Podatnik wezwany do uzupełnienia braków formalnych wniosku uzupełnił je pismem z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu 07.03.2005 r.). Powyższe uzupełnienie zostało przyjęte przez organ podatkowy pomimo, iż wpłynęło po upływie wyznaczonego terminu.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę wynika, iż w dniu 30.03.1999 r. spółka otrzymała zezwolenie Nr (…) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na okres do dnia 8 sierpnia 2016r. Nakłady inwestycyjne spółki na terenie strefy, zgodnie z aktualnym brzmieniem zezwolenia winny wynieść w okresie do dnia 31.12.2006 r. – …………… PLN a zatrudnienie w tym okresie docelowo liczyć powinno 43 osoby. Spółka zgodnie z oświadczeniem jest "małym przedsiębiorcą" w rozumieniu postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 ze zm.). Udzielone spółce zezwolenie zostało wydane w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 1996 r. Nr 88, poz. 397 ze zm.).
Przedmiotem zapytania Spółki są powstałe wątpliwości czy okres, w którym może ona korzystać ze zwolnienia dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych w całości upłynie z dniem 30.12.2009 r. (czyli 10 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności na terenie KSSE), czy też może z końcem 2011 r. (czyli z końcem 15 roku od dnia ustanowienia strefy).

Stanowisko podatnika: Zdaniem Spółki zwolnienie w całości od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych w strefie jest możliwe jedynie przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia działalności na terenie KSSE.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Przepis § 5 ust. 1 w zw. z ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.06.1996 r. w brzmieniu z dnia 31.12.2000 r. stanowi, iż w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy, lecz nie dłużej niż do końca 15 roku od dnia jej ustanowienia, dochód przedsiębiorcy uzyskany z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego
1) w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, lub
2) w wysokości 10% dochodu uzyskanego odrębnie w każdym miesiącu:
a) z tytułu zatrudnienia w tym samym miesiącu każdych 10 pracowników, maksymalnie do wysokości 100% dochodu,
b) jeżeli w tym samym miesiącu przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 10 pracowników.
W przypadku podatników, u których wydatki inwestycyjne przekroczyły równowartość 2 mln EURO dochód podlega zwolnieniu w całości.
Stanowisko podatnika w tej materii należało zatem uznać za prawidłowe.