Czy sprzedaż nieruchomości w skład, której wchodzi grunt oraz budynek sklepu, wykorzystywanej na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( budynek sklepu stanowił majątek będący środkiem trwałym ) stanowi przychód, o któr


Autor: Urząd Skarbowy w Zabrzu

Sygnatura: USPD1/415/20/2005/II/BS

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości, majątek wspólny małżonków

Kategoria:

PostanowienieDziałając na podstawie art 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza iż

stanowisko Państwa ………- przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2005 r., który wpłynął w dniu 16 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 14 lutego 2005 r. jest prawidłowe.

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż w dniu 14 lutego 2005 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr … podatnicy dokonali sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem użytkowym (sklep) za kwotę 110.000,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez podatników umową z dnia 16 września 2004 r. Rep. A. Nr …Nieruchomość ta, stanowiąca wspólność majątkową małżonków, wykorzystywana była w prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków Panią ….. i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu jej zakupu tj. 16 września 2004 r.

Stanowisko podatnika :

Podatnicy stoją na stanowisku, iż uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. Stanowi on natomiast ich zdaniem źródło przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinien zostać uwzględniony w przychodzie z działalności gospodarczej Pani ……… za 2005 r. Zdaniem podatników kwota wydatku poniesionego na zakup przedmiotowej nieruchomości, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne powinna stanowić koszt uzyskania przychodu i w związku z tym opodatkowaniu podatkiem dochodowym powinna podlegać jedynie kwota dochodu, stanowiąca różnicę między kwotą przychodu a kosztem uzyskania.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa :

W myśl art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a -c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm. ) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie – nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,- prawa wieczystego użytkowania gruntów,jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie z art.14 ust. 2 pkt 1 litera a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych.W świetle powyższego zbycie nieruchomości przez Państwa …..odpowiada dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi przychód z działalności gospodarczej tylko u małżonka, który wykorzystywał ją na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.Mimo współwłasności nie może być opodatkowana u drugiego małżonka, ponieważ stanowi przychód z działalności gospodarczej, a drugi małżonek działalności gospodarczej nie prowadził.Natomiast zasadę ustalania wysokości dochodu reguluje art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl, którego dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art.14 ust. 2 pkt 1 wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od tych środków.W związku z powyższym zbycie nieruchomości przez Państwa …. aktem notarialnym Rep. A. Nr …… nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi natomiast przychód z działalności gospodarczej jedynie u małżonki Pani ………W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.