Działamy w oparciu o przepisy ustawy z 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.) oraz uchwały statutowych organów. Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest stwierdzenie prawa wykonywan


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: P-1-443/13/05

Hasła tematyczne: dotacja

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Strony z dnia 14.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 20.12.2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Ze skierowanego do tut. Organu podatkowego pisma wynika, że Strona działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.). Do jej zadań – stosownie do art. 4 w/w ustawy – należy m.in. stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu położnej oraz prowadzenie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych oraz sprawowanie sądownictwa polubownego.

Powyższe czynności wykonywane są poprzez właściwe organy z własnych środków pochodzących ze składek członkowskich. Po rozliczeniu każdego kwartału Ministerstwo Zdrowia dokonuje refundacji kosztów; kwota refundacji nie pokrywa jednak w całości kosztów tych czynności.

Zdaniem Strony otrzymywana refundacja nie podlega opodatkowaniu, nie ma bowiem związku z żadną dostawą lub usługą.Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 – 22, art. 30 – 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.Z regulacji tej wynika, że w sytuacji gdy podatnik – w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług – otrzymuje od innego podmiotu (może nim być organ administracji państwowej, samorządowej czy też organizacja społeczna) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np. pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny – tego rodzaju dofinansowanie od 1 maja 2004 r. stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usługi. Aby jednak taką dotację objąć opodatkowaniem, tj. przyporządkować jej stawkę podatku VAT, koniecznym jest stwierdzenie, że takie dofinansowanie ma bezpośredni związek z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług (dotacja przedmiotowa). Oznacza to, że otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty związane z daną czynnością podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zaś stawka podatku VAT uzależniona jest od tego jaką stawką opodatkowany jest dany towar lub usługa.

Jeżeli jednak taki związek bezpośredni nie występuje, dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów wykonywanych czynności określonych w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych.Zdaniem tut. Organu podatkowego powyższe dofinansowanie nie jest bezpośrednio związane z dostawą towarów lub świadczeniem usług, lecz przyznawane na całokształt działalności, nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc pod uwagę powyższe, postanawiam jak w sentencji.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień jej datowania.Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, (…). Jeżeli jednak podatnik, (…) zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o których mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, (…) jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, przez organ odwoławczy. W myśl art. 14c ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się podatnika, (…) do interpretacji, (…) nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi, (…) nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugie, a także: nie ustala się dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach umarza się; nie stosuje się innych sankcji wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).