W którym miesiącu należy dokonywać korekty wartości sprzedaży eksportowej do celów podatku dochodowego w związku z dokonaną korektą deklaracji VAT -7 spowodowana otrzymaniem potwierdzenia przekroczenia granicy Unii Europejskiej


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/36/05/JB

Hasła tematyczne: przychody należne, podatek od towarów i usług, korekta podatku

Kategoria:

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. data wpływu 11.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie korekty przychodów ze sprzedaży w świetle art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w związku z korektą deklaracji VAT-7 dokonaną po otrzymaniu potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty Europejskiej uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Spółka we wniosku (pismo z dnia 9.02.2005 r.) zwraca się z zapytaniem, w którym miesiącu winna dokonać korekty przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z dokonaną korektą deklaracji VAT-7 spowodowaną otrzymaniem potwierdzenia opuszczenia przez towary terytorium Wspólnoty.Zdaniem Jednostki zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług naliczony podatek zmniejsza wartość przychodów z tytułu sprzedaży eksportowej w chwili wystąpienia wykazania powyższej sprzedaży jako opodatkowanej stawką właściwą dla sprzedaży w kraju, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Wg stanowiska Spółki korekta wartości przychodów dokonana powinna być w miesiącu zaistnienia przesłanek skutkujących korektą podatku VAT zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje, że na podstawie przepisów art. 41 ust. 6, 7 i 9 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikowi, który zobowiązany był do opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty stawką właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, przysługuje prawo do dokonania korekty rozliczonej w stawce krajowej czynności, jeżeli w terminie późniejszym otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.Uprawnienie to powinno zostać zrealizowane jako korekta złożonej uprzednio deklaracji podatkowej, w której podatnik opodatkował przedmiotową czynność stawką podatku od towarów i usług właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Natomiast, jak wynika z treści z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.Zgodnie z art. 12 ust. 3 w/w ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie zgodnie z art. 12 ust 4 pkt 9 ustawy do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, niezależnie od tego czy sprzedaż zostanie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług właściwą dla sprzedaży w kraju ze względu na brak potwierdzenia opuszczenia przez towary terytorium Wspólnoty, czy stawką w wysokości 0 % gdy podatnik skorzysta z prawa do dokonania korekty złożonej deklaracji podatkowej, w której wykazał dostawę po uzyskaniu w/w potwierdzenia – nie będzie to miało wpływu na wysokość przychodu z tytułu sprzedaży eksportowej w podatku dochodowym od osób prawnych.Albowiem z przepisów o podatku od towarów i usług wynikają obowiązki podatnika w zakresie podatku od towarów i usług, a nie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.