Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana przez podatnika z Urzędu Marszałkowskiego dotacja stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych


Autor: Urząd Skarbowy w Legnicy

Sygnatura: US-PD-I/0090/1/17/05

Hasła tematyczne: przewóz osób, dopłata, dotacja, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego podatnik – osoba fizyczna zajmuje się przewozem osób na regularnych liniach komunikacyjnych na terenie Dolnego Śląska. W dniu 8.02.2005 r. podatnik podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu dotyczącą dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ulg ustawowych. Zgodnie z zawartą umową począwszy od miesiąca lutego 2005 r. podatnik miał otrzymywać z Urzędu Marszałkowskiego dotacje stanowiące dopłatę do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego. Zdaniem podatnika dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z treści złożonego wniosku wynika ponadto, iż podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej podatnik opłaca w sposób, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to podatek jest podatkiem liniowym i wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a – 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
Tak więc otrzymywane przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dopłaty czy też dotacje, w świetle powołanego wyżej przepisu, stanowią co do zasady przychód z tej działalności podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy czym od reguły tej przewidziano dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy dopłat i dotacji związanych z otrzymaniem, zakupem bądź wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, które w ogóle nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej o czym mówi wprost cytowany wyżej przepis. Drugi wyjątek dotyczy grupy dotacji i dopłat zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie przepisów art. 21 ustawy.W myśl art. 21 ust. 1 pkt 47b ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis uchylony został przepisem art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) przy czym ustawodawca zachował przedmiotowe zwolnienie do dnia 31.12.2004 r. o czym stanowi art. 14 (zdanie pierwsze) tej ustawy, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31.12.2004 r.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619) zmieniona została powołana wyżej ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku dokonanej zmiany (art. 3 pkt 2) cytowany przepis art. 14 (zdanie pierwsze) otrzymał brzmienie "Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., stosuje się w zakresie i na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2006 r.".
Reasumując, w świetle powołanych wyżej uregulowań, do dnia 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Zakres ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników autobusowych (z wyjątkiem komunikacji miejskiej) oraz zasady rekompensaty tych ulg przewoźnikom regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). Zgodnie z art. 8a ust. 1 – 3 tej ustawy, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów należy do zadań własnych samorządu województwa. Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określeniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. Uprawnienia do otrzymywania ww. dopłat nabywa przewoźnik spełniający warunki określone w art. 8a ust. 4 ustawy.
Pomimo, iż wypłacana przewoźnikom kwota przeznaczona na pokrycie kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów pasażerskich autobusowych określona jest w powołanej wyżej ustawie jako "dopłata do przewozów" to biorąc pod uwagę źródło jej finansowania (budżet województw), niezależnie od jej różnego nazewnictwa w tej ustawie, uznać należy, że kwota dopłaty do przewozów jest dotacją w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 lit. c) w związku z art. 111 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wolne są w istniejącym stanie prawnym, na podstawie powołanych wyżej przepisów, od podatku dochodowego (niezależnie od formy i sposobu opodatkowania tym podatkiem). Tym samym tut. organ podatkowy podziela stanowisko podatnika, iż otrzymane dopłaty do przewozów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który to podatek podatnik opłaca na ogólnych zasadach w sposób, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustosunkowując się do złożonego wniosku w zakresie opodatkowania dopłat do przewozów (dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) podatkiem dochodowym od osób fizycznych tut. organ podatkowy nadmienia, że zwolnienie od opodatkowania dotacji nie pozostaje bez wpływu na możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio z nich sfinansowanych. Konsekwencją zwolnienia jest bowiem zapis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a – 47c i 48. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. stosuje się odpowiednio do czasu obowiązywania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47b i 48, tj. do dnia 31 grudnia 2006 r. o czym stanowi przepis art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.).