Czy premia pieniężna wypłacona przez Spółkę dostawcom (rolnikom ryczałtowym) stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych


Autor: Łódzki Urząd Skarbowy

Sygnatura: ŁUS-II-2-423/37/05/JB

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, dostawca, premia pieniężna

Kategoria:

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnej wypłaconej dostawcom na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

Pismem z dnia 9 lutego 2005 r. Spółka wystąpiła o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii pieniężnej wypłaconej dostawcom żywca na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka podejmuje działania zmierzające do zapewnienia sobie dostaw surowca określonej jakości. Spółka informuje o zamiarze wypłacania premii pieniężnej dostawcom (rolnikom ryczałtowym) z tytułu ilości dostarczonego żywca określonej jakości. Premia będzie wypłacana za okresy zbiorcze np. miesiąc.
Działanie to ma zdaniem Spółki umotywować producentów do dostarczania wysokiej jakości surowca.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.W ocenie tutejszego organu podatkowego, jeżeli pomiędzy premią wypłaconą dostawcom, a przychodem uzyskanym przez Spółkę zachodzi związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że ma ona wpływ na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży lub ich zwiększenie, to poniesienie wydatku w formie premii podlegać będzie zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.