Kontrahenci Podatnika, nabywający od niego towary w przypadku, gdy nie sprzedadzą ich zwracają te towary żądając wystawienia faktur korygujących.
Czy kontrahenci mogą żądać wystawienia faktur korygujących wyłącznie w oparciu o nadesłan


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP2/443-73/05/KH/11029

Hasła tematyczne: otrzymanie towaru, faktura korygująca, sprzedaż towarów, towar, zwrot towarów

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony doręczony w dniu 16.02.2005 r. z zakresu podatku od towarów i usług p o t w i e r d z a stanowisko przedstawione w zapytaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie momentu w którym winien wystawić fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towarów. Kontrahenci Spółki, nabywający od niej towary w przypadku, gdy nie sprzedadzą ich zwracają towary Spółce żądając wystawienia faktur korygujących. W niektórych przypadkach żądanie to następuje z chwilą przesłania w formie faksu informacji o zamiarze zwrotu towarów. Podatnik ocenia, że przesłana informacja w tej formie (faksu) nie daje podstawy do wystawienia faktury korygującej. Podstawą wystawienia faktury korygującej mógłby być ewentualnie oryginał dokumentu doręczony Spółce, informujący o zamiarze zwrotu towarów. Wnioskodawca prezentuje jednak stanowisko, iż faktura korygująca winna być wystawiona nie po otrzymaniu dokumentu informującego o zamiarze zwrotu towarów a dopiero po zaistnieniu zdarzenia – zwrotu towarów, potwierdzonego dokumentem przyjęcia towarów na magazyn.

Tutejszy Urząd potwierdza powyższe stanowisko Należy wskazać, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej czynności (sprzedaż towaru, świadczenie usługi). Zwrot towarów winien być dokumentowany fakturą korygującą, o czym stanowi § 19, ust. 3, pkt. 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). Dokument informujący o zamiarze zwrotu towarów nie jest równoznaczny z ich zwrotem. Stanowi on podstawę do uruchomienia procedury związanej z powrotnym przejęciem wydanego uprzednio towaru (transport, przyjęcie na magazyn). Istnieje zatem uzasadnienie do wystawienia faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów z chwilą ich przyjęcia na magazyn sprzedawcy.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia – Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10 za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia – zgodnie z art. 14a §4 w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.