Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego za 2004 r. w oparciu o art. 90 i 91 przywoływanej ustawy


Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: ZP/443-89/05

Hasła tematyczne: korekta podatku, proporcja

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

– art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ),

po rozpatrzeniu wniosku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, za prawidłowy.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w 2003 r. osiągnęła obrót z tytułu dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu i nie podlegających opodatkowaniu przekraczający 30.000 zł. Zgodnie z art. 163 i 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka dokonała wyliczenia wstępnej proporcji będącej podstawą do odliczenia podatku naliczonego w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2004 r., która wyniosła 100%. W okresie od maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Wnioskująca dokonywała wyłącznie czynności opodatkowanych, w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto, Podatnik podnosi, iż jest zakładem pracy chronionej otrzymującym dofinansowania w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego za 2004 r. w oparciu o art. 90 i 91 przywoływanej ustawy?

Zdaniem Podatnika, w związku z tym, iż w okresie od 1.05.2004 r. do 31.12.2004 r. nie wykazywał On sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu lecz tylko sprzedaż opodatkowaną i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, nie jest zobligowany do wyliczenia proporcji i dokonania korekty podatku naliczonego VAT za 2004 r. w oparciu o art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wypowiadając się w kwestii przedstawionej powyżej, stwierdza się co następuje;

Stosownie do przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 90 ust. 1 przywoływanej ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do przepisu art. 90 ust. 2 przywoływanej ustawy, w sytuacjach gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik może zmniejszyć kwotę podatku należnego tylko o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnością, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy podatkowej, powyższą proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Określenie proporcji na dany rok podatkowy dokonywane jest na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzednim ( art. 90 ust. 4 w/w ustawy podatkowej ).

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż co do zasady odliczenie podatku naliczonego w kwocie całkowitej ma miejsce wówczas, kiedy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane. Natomiast odliczenie tego podatku w kwocie częściowej ( według procentowego wskaźnika struktury rocznego obrotu ) ma miejsce wówczas, kiedy podatnik dokonuje nie tylko czynności opodatkowanych, ale także zwolnionych i niepodlegających opodatkowaniu, a także nie jest w stanie precyzyjnie określić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż proporcja na rok 2004 r. obliczona przez Wnioskującą na podstawie obrotu osiągniętego w 2003 r. wyniosła 100%. Ponadto, w okresie od maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Spółka dokonywała wyłącznie czynności opodatkowanych, w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W okresie tym otrzymywała również dofinansowania w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, w sytuacji gdy cała działalność Podatnika podlega opodatkowaniu i równocześnie otrzymuje On dotacje podmiotowe ( dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ), wówczas nie ma konieczności określania proporcji i korzystania z niej przy odliczaniu podatku naliczonego. Proporcja ta jest niezbędna wyłącznie w sytuacji, gdy występuje obrót zarówno opodatkowany jak i zwolniony od podatku. Zatem, Wnioskująca nie jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego za 2004 r. w oparciu o art. 90 i 91 przywoływanej ustawy.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.