1. Który miesiąc należy skorygować w przypadku otrzymania po 1 maja 2004 dokumentu potwierdzającego wywóz poza terytorium RP towaru, którego sprzedaż została dokonana przed 30.04.2004 r.


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-2/443-13/05/AL/11384

Hasła tematyczne: zwrot podatku od towarów i usług, odliczenie podatku od towarów i usług, podróżni

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 04 stycznia 2005 roku doręczony w dniu 10 stycznia 2005 roku i uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2005 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25 stycznia 2005 roku.

potwierdza
stanowisko przedstawione w zapytaniu

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny. Spółka dokonała w lipcu 2004 roku sprzedaży towaru osobie fizycznej (podróżnemu) zamieszkałemu poza terytorium Wspólnoty. Towar został wywieziony poza terytorium Wspólnoty w miesiącu lipcu 2004 roku (tj. w miesiącu kiedy dokonano sprzedaży) Spółka otrzymała potwierdzenie wywozu towaru 20 grudnia 2004 roku – przez pośrednika – firmę, która zawarła ze Spółką umowę o zwrot podatku podróżnym. Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia w jakim miesiącu Podatnik uprawniony jest do skorygowania przedmiotowej sprzedaży – w zakresie wykazania jej w według stawki 0%. W ocenie Spółki należy dokonać tej korekty w rozliczeniu za grudzień 2004 roku.

Tut. Urząd potwierdza powyższe stanowisko. Jest ono uzasadnione dyspozycją art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W przepisie tym stwierdzono, że jeżeli sprzedawca otrzyma potwierdzenie wywozu towaru przez podróżnego poza obszar. Wspólnoty w terminie późniejszym niż termin przypadający na złożenie deklaracji za okres dokonanej sprzedaży jest uprawniony do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży nie później jednak niż przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. W przepisie tym nie wskazano, iż korekcie ma podlegać rozliczenie dotyczące miesiąca dokonanej sprzedaży, co oznacza, iż skorygowania podatku należnego można dokonać w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano potwierdzenie wywozu towaru. W omawianym przypadku okresem tym będzie miesiąc grudzień 2004 roku. W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.

Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia – Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia – zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.