Na kim ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zawarcia przez osobę nie prowadząca działalności gospodarczej umowy zlecenia z osobą rówież nie prowadzącą działalności gospodarczej


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Sygnatura: PBI-2/415/23/05

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, zaliczka miesięczna, przychód z działalności wykonywanej osobiście, podatek dochodowy od osób fizycznych, umowa o dzieło

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a paragraf 1 oraz paragraf 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacj co do sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej z tytułu umowy zlecenia stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej planuje Pan zawrzeć umowę zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i czy w tej sytuacji ciąży na Panu obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Umowa zlecenie lub umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi zakwalifikowana została do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 44 ust. 3a wymienionej wyżej ustawy zleceniobiorca będący podatnikiem będzie zobowiązany wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiąc, w którym uzyskał dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. Ponadto w terminie płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym według miejsca zamieszkania, deklaracje PIT-53.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego "postanowienia", traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.