Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wartość wierzytelności odpisanych jako nieściągalne w kwocie netto czy w kwocie brutto


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG/005/23/PD I/423/9-2/2005

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, wierzytelności nieściągalne, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Stan faktyczny.

Spółka z o. o. uprawdopodobniła nieściągalność wierzytelności sporządzając protokół w którym wykazała, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Uprzednio wartość netto tych wierzytelności została zaliczona do przychodów należnych a podatek VAT należny został odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Pytanie Strony.

Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wartość wierzytelności odpisanych jako nieściągalne w kwocie netto czy w kwocie brutto?

Zdaniem Spółki kosztem uzyskania przychodów jest wartość netto wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, gdyż tylko wartość netto wierzytelności została uprzednio zaliczona do przychodów należnych. Wartość podatku VAT stanowić będzie koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Ocena prawna stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 w/w ustawy zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w art. 16 ust. 2, tj. m.i n.:
– protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Kwestię podatku VAT reguluje art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się podatku należnego od towarów i usług. Jeżeli przedmiotowe wierzytelności zostały zaliczone do przychodów w kwocie netto (bez podatku VAT) to jedynie w takiej samej wysokości – jako wierzytelności nieściągalne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku jest prawidłowe do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wartość wierzytelności odpisanych jako nieściągalne w kwocie netto (bez podatku VAT).

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.