Czy premie należne nabywcom towarów z tytułu dokonania przez nich w roku 2004 nabyć w określonej wartości (zrealizowania określonego obrotu), określone w fakturach za świadczenie usług, wystawionych dla dostawcy towarów przez nabywców w I kwar


Autor: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

Sygnatura: OP/423/52/26/KBU/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, rok podatkowy, premia pieniężna

Kategoria:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności handlowej spółka, jako dostawca towarów, zawarła umowy z nabywcami towarów, w których ustalono udzielanie nabywcom premii pieniężnych, pod warunkiem dokonania przez nich w danym roku zakupów określonej wartości, a także ustalono stawki procentowe premii za uzyskanie i przekroczenie limitu zakupów. Określenie kwot premii należnych nabywcom mogło nastąpić najwcześniej w styczniu 2005 r. Przy uzgadnianiu formy rozliczenia należnej premii, strony przyjęły zasadę określoną w pismie Ministra Finansów z dnia 30.12.2004 r. znak: PP-3-812-1222/2004/AP/4026, z którego wynika, iż w sytuacji, w której podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że premie związane są z określonymi zachowaniami nabywców, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię. Po uzgodnieniu wartości zrealizowanych obrotów i wysokości premii należnych nabywcom od obrotu za 2004 r., ustalono, że faktury za świadczenie w 2004 r. usług przez nabywców otrzymujących taką premię, wystawione zostaną dla spółki do dnia 15 lutego 2005 r. , co pozwoli na zaksięgowanie tych faktur w koszty bilansowe roku 2004, przed sporządzeniem sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego za 2004 r.

Wobec powyższego podatnik stawia zapytanie, czy premie należne nabywcom towarów z tytułu dokonania przez nich w roku 2004 nabyć określonej wartości (zrealizowania określonego obrotu), określone w fakturach za świadczenie usług, wystawionych dla dostawcy towarów przez nabywców w I kwartale 2005 r. oraz zarachowanych przez dostawcę towarów w koszty bilansowe roku 2004, stanowią dla dostawcy towarów koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2004?

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, że w opisanym stanie faktycznym występuje sytuacja określona w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotycząca potrącalności kosztów uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, a zarachowanie było możliwe. Spółka podkreśla, iż koszty z tytułu przedmiotowych premii należnych nabywcom towarów, można bezpośrednio odnieść do konkretnych przychodów uzyskanych w roku podatkowym 2004, to jest do przychodów ze sprzedaży towarów, bowiem umowne warunki premiowe stanowiły dla nabywcy towarów zachętę do zwiększania wartości zakupów, co dla spółki oznaczało podniesienie poziomu sprzedaży i tym samym zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Zarachowane, chociaż jeszcze nie poniesione koszty, są dokładnie określone co do rodzaju i kwoty, a ich formalne potwierdzenie nastąpi w fakturach wystawionych dla spółki i przekazanych przed terminem sporządzenia zeznania podatkowego za 2004 r. Uwzględniając powyższe przesłanki, zdaniem spółki, premie pieniężne należne nabywcom towarów z tytułu uzyskania i przekroczenia w roku 2004 limitu zakupów, określone w fakturach wystawianych w miesiącach styczeń i luty 2005 r., stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2004.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego, zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zastosowanie powołanej normy skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika w sposób następujący.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Stosownie do art. 15 ust. 4 koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym, premia pieniężna, udzielana w ramach realizowanej sprzedaży towarów, stanowi odrębne świadczenie, przyznane za spełnienie określonych warunków, tj. za osiągnięcie pewnego pułapu zakupów w określonym czasie i ma stanowić dla nabywcy bodziec do zwiększenia zakupów, a spółka oczekuje zwiększenia osiąganych przez siebie przychodów. Poniesienie wydatku w postaci premii pieniężnej za zwiększenie wartości transakcji z firmą jest zatem racjonalne i gospodarczo uzasadnione i między tym wydatkiem a uzyskanym przychodem występuje związek przyczynowo – skutkowy. Tym samym spełnione zostają warunki, określone w art. 15 ust. 1, do uznania jej za koszt uzyskania przychodów. Przyjęty przez spółkę system premiowania, zachęcał nabywców do zawierania kontraktów i tym samym służył zwiększeniu jej przychodów w 2004 r.

Wypłacenie premii nastąpi na podstawie analizy obrotów z odbiorcami za cały rok, co oznacza , że kwoty tych premii nie mogą być określone w roku, w którym dokonywane są transakcje z kontrahentami. Niemniej jednak, skoro możliwe jest wystawienie do dnia 15 lutego 2005 r. faktur za świadczenie w 2004 r. usług przez nabywców otrzymujących taką premię, co pozwoli na zaksięgowanie tych faktur, przed złożeniem zeznania podatkowego za 2004 r., to zgodnie z art. 15 ust. 4, koszty te stanowią dla dostawcy towarów koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym 2004, bowiem są związane z przychodami tego a nie innego roku podatkowego.