Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega podatkowi od towarów i usług? Jak należy udokumentować wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, wystawiać noty czy faktury VAT, jeżeli faktury to


Autor: Urząd Skarbowy w Płońsku

Sygnatura: 1420/PP-443/VAT/10/2005

Hasła tematyczne: nadzór, stawki podatku, podatek od towarów i usług, korekta faktury, nadleśnictwo

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216, art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 8 ust. 1 oraz art. 15 ust. 6, art. 106, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, postanowił:

stanowisko Wnioskodawcy – zawarte we wniosku z 02.02.2005 r. (wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 04.02.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10.03.2005 r. i 14.03.2005 r. w części dotyczącej – niepodlegania przez nadleśniczego Lasów Państwowych podatkowi od towarów i usług w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowanego w imieniu starosty na mocy porozumienia – uznać za prawidłowe, a w części dotyczącej – wystawiania za sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa not księgowych – uznać za nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 04.02.2005 r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynęło pisemne zapytanie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, z którego wynika:.

Stan faktyczny.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o lasach nadleśniczy sprawuje na mocy porozumienia w imieniu starosty nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Powyższe porozumienie wiąże się z :- powierzeniem wykonywania w imieniu powierzającego spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji,- zapewnieniem przez powierzającego środków finansowych na te cele. W roku 2004 nadleśnictwo obciążało starostwo fakturami VAT, uznając, że sprawowanie nadzoru jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i mieści się w grupowaniu PKWiU 02.02.10.-00 – "usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna".

Pytanie.

Czy sprawowanie przez nadleśniczego w imieniu starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi podlega podatkowi od towarów i usług? Jak należy udokumentować wykonanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, wystawiać noty czy faktury VAT, jeżeli faktury to z jaką stawką podatku i z jakim symbolem PKWiU, jeżeli dokumenty inne niż wystawione w 2004 r. faktury VAT z 3% stawką podatku VAT, to czy należy dokonać korekty ww. faktur?

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wykonywania przez nadleśnictwo czynności określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o lasach, czyli sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi w imieniu i z upoważnienia starosty oraz wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, spełnione są przesłanki określone brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy więc nadleśniczego traktować tak samo jak wykonującego te same zadania starostę będącego organem władzy publicznej, a zatem nie będącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdaniem pytającego, skoro nadleśnictwo reprezentowane przez nadleśniczego nie będzie w tym względzie podatnikiem podatku od towarów i usług, to należy wystawiać za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi noty księgowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) informuje:.

Ocena prawna stanowiska pytającego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych na podstawie porozumień zawartych ze starostą na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.) został powierzony nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Powyższe porozumienie wiąże się z:-powierzeniem nadleśniczemu Lasów Państwowych wykonywania w imieniu powierzającego spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, -z zapewnieniem przez powierzającego środków finansowych na te cele.

Art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, iż nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług organów władzy publicznej oraz organów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawują starosta oraz – w zakresie określonym w ustawie – wojewoda. W związku z powyższym nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez wojewodę albo starostę należy uznać za realizację zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2 i 3 ww. ustawy realizacja zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa może zostać powierzona przez wojewodę dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych albo przez starostę nadleśniczemu Lasów Państwowych w drodze porozumień administracyjnoprawnych. W jego wypadku dochodzi do przekazania – obok zadań z zakresu zwykłego zarządu – władztwa publicznego, w tym prawa do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

W związku z tym należy stwierdzić, iż w przypadku wykonywania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych czynności określonych w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o lasach – działają one jako organy władzy publicznej. Tym samym spełnione są przesłanki określone w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie w tym zakresie jednostki te nie mogą być uznane za podatników podatku d towarów i usług i jako takie nie mają – stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy – obowiązku ani też prawa do wystawiania faktur dokumentujących ww. czynności. Powinny natomiast, zgodnie z normą zawartą w art. 87 Ordynacji podatkowej, na żądanie przekazującego, tzn. wojewody lub starosty, wystawić rachunek potwierdzający wykonanie czynności nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Zasady wystawiania rachunków określa art. 87 § 3 i 4 Ordynacji podatkowej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte na rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

W związku z powyższym jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, z uwagi na nie posiadanie przymiotu podatnika podatku od towarów i usług, powinny anulować wystawione przez siebie faktury VAT, a w ich miejsce wystawić rachunki potwierdzające wykonanie usługi.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.