Podatnik wykonał konstrukcję stalową dla firmy rosyjskiej, która dostarczyła ją do Niemiec, gdzie została zamontowana. Czy dla tej transakcji zasadne było naliczenie 22% stawki VAT, czy też stawka powinna być w wysokości 0%


Autor: Małopolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP2-443-19-05HK-11001

Hasła tematyczne: nierezydent, sprzedaż towarów, odbiór, stawki podatku, nabywca

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 13.01.2005 r., doręczony w dniu 13.01.2005 r. a następnie uzupełniony pismem z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu do Urzędu 01.02.2005 r.)potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca przedstawia następująco stan faktyczny. Spółka zawarła kontrakt na wykonanie konstrukcji stalowej z firmą rosyjską. Konstrukcja została wykonana i przekazana Zamawiającemu na terenie kraju. Konstrukcja przewieziona została przez Zamawiającego do Niemiec czyli terytorium kraju Wspólnoty, gdzie została zamontowana. Nabywca przedmiotowej konstrukcji tj. firma rosyjska nie jest zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik VAT. Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia czy dla ww. transakcji zasadne było naliczenie 22% stawki VAT czy też stawka powinna być w wysokości 0%.
W ocenie Wnioskodawcy przedmiotowa sprzedaż na rzecz firmy rosyjskiej winna być opodatkowana 22% stawka VAT t. j. stawka właściwa dla sprzedaży w kraju.

Tutejszy Urząd potwierdza stanowisko Podatnika. Opisane zdarzenie stanowi dostawę krajową. Przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel na rzecz zamawiającej firmy rosyjskiej nastapiło w kraju.Fakt późniejszego wywozu towaru poza teren kraju pozostaje bez znaczenia dla charakteru powyższej transakcji.
Dostawa konstrukcji stalowej na terenie kraju podlega opodatkowaniu wg zasady określonej w art. 5, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).Dostawa powyższa objęta jest podstawową stawką podatkową na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy.
Rozliczenie powyższej transakcji wg stawki obowiązującej w kraju należy uznać za prawidłowe.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia – Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wadowicka 10, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu – w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia – zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.