Czy są kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów; opłaty notarialne i skarbowe związane z nabyciem udziałów, czy takim kosztem mogą być wpłaty wnoszone przez podatnika na rzecz kapitału zakładowego spółki?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PD-2/005/18/2005

Hasła tematyczne: sprzedaż udziałów, przychód z kapitału pieniężnego, koszty uzyskania przychodów, uzyskanie przychodów

Kategoria:

W dniu 31.01.2004r. współwłaściciel spółki z o.o. sprzedał swoje udziały zawierając umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego, tym samym uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu.

W związku z tym wystąpił z zapytaniem co jest kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów; czy kosztem są opłaty notarialne i skarbowe związane z wniesieniem tych udziałów, czy takim kosztem mogą być wpłaty wnoszone przez podatnika na rzecz kapitału zakładowego spółki.

Zdaniem podatnika powyższe koszty stanowią koszt uzyskania przychodów.

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem strony o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 wyżej powołanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustaleniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji ), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonał w dniu 31.01.2004r. sprzedaży swoich udziałów, które posiadał w spółce z o.o., uzyskując z tego tytułu przychód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem przy ustaleniu dochodu ze zbycia tych udziałów jako koszt uzyskania przychodów można zaliczyć wszystkie wydatki, które miały wpływ na uzyskanie tych przychodów, a więc zarówno wpłaty wnoszone do spółki przez podatnika na rzecz kapitału zakładowego spółki jak i opłaty notarialne i skarbowe związane z wniesieniem tych wpłat,pod warunkiem, że wydatki te zostaną udokumentowane.

Reasumując, jeżeli stan faktyczny jest taki jak przedstawiono we wniosku i wydatki związane ze sprzedażą udziałów spółki będą udokumentowane, to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, które mogą być uwzględnione przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży udziałów.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w roku zaistnienia zdarzenia.