.


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: II/415-004/49/9767/05/KPS

Hasła tematyczne: marketing, umowa, dystrybucja (rozprowadzanie)

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów:- art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie,

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2005 r.

Wnioskiem z dnia 04 marca 2005 r. zwrócił się Pan do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem czy istnieją podstawy do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconych Usługodawcom stosownie do postanowień załączonego projektu umowy handlowej tytułem wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Spółki usług dystrybucji detalicznej i hurtowej. Według załączonego projektu umowy Usługodawca będzie prowadził działania zmierzające do rozwoju sieci sprzedaży produktów Spółki, w tym działania marketingowe i promocyjne.Wynagrodzenie Usługodawcy stanowił będzie procent od obrotów produktami Spółki. Zdaniem Podatnika wydatki Spółki, o których mowa w projekcie umowy stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 – ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 ze zm.) Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego żródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 . Z powyższego wynika, iż rozpatrując czy poniesiony przez podatnika wydatek może stanowić koszty uzyskania przychodów, należy ustalić czy spełnione zostały równocześnie dwa niezbędne warunki:

  1. czy został poniesiony w celu uzyskania przychodów ?
  2. czy został wymieniony w katalogu kosztów nie uznanych przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodu?.

Ponieważ oba te warunki muszą być spełnione równocześnie oznacza to , że w praktyce dany koszt może nie być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, a i tak nie będzie uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli podatnik nie wykaże, że pozostaje on w związku z przychodami uzyskanymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Koszty wspomagania dystrybucji detalicznej i hurtowej nie są wymienione w zamkniętym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, tj. w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze fakt, iż wydatki poniesione w związku z umową o świadczenie usług dystrybucji detalicznej i hurtowej, poniesione na podstawie zawartej umowy handlowej, mają na celu zwiększenie przychodów spółki jawnej, której wspólnikiem jest Podatnik, zatem stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie ww. art. 22 ust. 1 – ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozstrzygając jak wyżej, organ podatkowy oparł się na przedstawionym stanie faktycznym, nie dokonując oceny załączonego projektu umowy.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.