Czy mam możliwość rozliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego do napędu samochodu przerobionego z samochodu ciężarowego na pojazdów samochodowy do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą


Autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

Sygnatura: IS.II/1-0050/194/04

Hasła tematyczne: homologacja, samochód ciężarowy, paliwo

Kategoria:

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926; ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie w piśmie z dnia 27.08.2004 r. Nr US.443/IC/32/2004 na zapytanie z dnia 7.07.2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 art. 86 ust. 2 ustawy suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika podatku od towarów i usług. W świetle natomiast art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 tej ustawy.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT, przepis art. 86 ust. 3 tej ustawy, w którym określono wzór, według którego określa się dopuszczalną ładowność pojazdu, nie dotyczy pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.

Stwierdzić należy, iż zakupiony pojazd, przerobiony na autobus z samochodu ciężarowego o określonej ładowności – wynikającej z posiadanego świadectwa homologacji -wyższej od ustalonej wzorem j/w, nie będzie podlegał przepisom art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, a brak wyciągu ze świadectwa homologacji zgodnego z obecnym przeznaczeniem pojazdu nie spowoduje uznania go za samochód osobowy lub inny pojazd podlegający ograniczeniom. Mając powyższe na względzie podatnikowi przysługiwać będzie prawo do rozliczenia zarówno podatku od towarów i usług, w związku z nabyciem tego pojazdu, jak i prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych do napędu tego pojazdu, na zasadach ogólnych określonych w powyższej ustawie o podatku od towarów i usług.