Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i podpisałem umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, zgodnie z którą jestem zobowiązany do osobist


Autor: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

Sygnatura: US.E.I./19/10/2005

Hasła tematyczne: przychód z działalności wykonywanej osobiście, działalność pozarolnicza, przychody należne, źródła przychodu

Kategoria:

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 13 pkt 8 i 9, art. 14 ust. 1 i ust. 1c pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 22.02.2005r. wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej w sprawie daty powstania przychodu z usług świadczonych przez Pana w ramach umowy zawartej z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę:

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i podpisał Pan umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, zgodnie z którą jest Pan zobowiązany do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych i nie może ich powierzyć osobom trzecim bez zgody SP ZOZ. Rachunek za wykonane usługi wystawia Pan zleceniodawcy po zakończonym miesiącu w pierwszych dniach miesiąca następnego.

2. Stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że działalność, którą Pan prowadzi jest działalnością wykonywaną osobiście i samodzielnie a przychody uzyskane są przychodami, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, że w sytuacji gdy przychody sa uzyskiwane w ramach wolnego zawodu, przychód powstaje w momencie otrzymania wynagrodzenia za wykonane usługi a nie w miesiącu świadczenia usługi.

3. Ocena prawna stanowiska:

Art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ określa co uważa się za przychody z działalności wykonywanejosobiście. Zgodnie z pkt 8 tego artykułu za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłacznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zawarł Pan umowę z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej zatytułowaną "Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne", z której wynika, że usługi ma Pan świadczyć osobiście w godzinach wynikających z miesięcznego grafiku, a wynagrodzenie wyliczane będzie na podstawie faktycznie przepracowanych godzin i ustalonej stawki za jedną godzinę. Za wykonane usługi wystawia Pan fakturę w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Z postanowień umowy wynika, że czynności te wykonuje Pan w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej.

Analizując przedmiotową umowę tut. Organ podatkowy stwierdza, że uzyskane w ramach jej realizacji przychody nie mogą być potraktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i umowa ta została zawarta w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Nie są to również przychody, o których mowa w pkt 9 w/w artykułu, tj. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – w tej sprawie zostało wydane postanowienie z dnia 29.04.2005r. nr 1022 POS 19 20 15, w związku z Pana wnioskiem o wydanie interpretacji prawnej w tym zakresie.Uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowej umowy przychody należy traktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podnoszony przez Pana fakt osobistego wykonywania tych usług nie ma w tym przypadku znaczenia dla zakwalifikowania tych przychodów do tego źródła.

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Z kolei przepisy art. 14 ust. 1c pkt 2 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych stanowią, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie póżniej jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wykonanie usługi.Wobec powyższego należy stwierdzić, że stanowisko zajęte przez Pana w tej sprawie w powołanym na wstepie wniosku nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach informuje, iż:

  • interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia,
  • interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.