Zwolnienie od podatku dochodowego zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników samorządowych, t.j. Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy w związku z używaniem w celach służbowych, w jazdach lokalnych, samochodów prywatnych


Autor: Urząd Skarbowy w Krapkowicach

Sygnatura: PD-415/6/05

Hasła tematyczne: zwrot kosztów, samochód prywatny, zwolnienia podatkowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 par. 1 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego dnia 25.02.2005 r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych przez pracowników samorządowych tj. burmistrza, zastępcę burmistrza i sekretarza gminy uznaje przedstawione w sprawie stanowisko za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 216 par. 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa w toku postępowania organ podatkowy wydaje postanowienia.

W myśl art. 14a par.1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Dnia 25.02.2005 r. do tut. organu wpłynęło pismo, w którym zwrócono się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w kwestii zwolnienia na podstawie art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm.) od podatku dochodowego zwrotu kosztów ponoszonych przez pracowników samorządowych tj. Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy w związku z używaniem w celach służbowych, w jazdach lokalnych, samochodów prywatnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w/w pracownicy samorządowi otrzymują miesięczne ryczałty jako zwrot kosztów używania pojazdów dla celów służbowych, które przyznano im na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 nr 27 poz. 271 ze zm.), a zwroty w/w kosztów dotyczą używania pojazdów do jazdy lokalnej na terenie administracyjnym miasta i gminy w celu wykonywania zadań służbowych i następują na podstawie zwartej z w/w pracownikami umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z powołanym artykułem 21 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy o podatku dochodowy wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.280 zł.

W przedstawionym we wniosku stanowisku stwierdzono, iż przyznane w/w pracownikom ryczałty samochodowe, winny być zwolnione od opodatkowania na podstawie wyżej cytowanego przepisu, uzasadniając, iż wykonują oni czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich poprzez uczestniczenie w zebraniach wiejskich oraz innych spotkaniach z mieszkańcami gminy.


Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach informuje, iż zwolnienie wypłacanych pracownikom zwrotów kosztów z tytułu używania w jazdach lokalnych prywatnych samochodów, wynika wprost z art. 21 ust. 1 pkt 23b w/w ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolny od podatku jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw – do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Zatem tego rodzaju zwolnienie tj. zwolnienie od opodatkowania zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania do celów służbowych, w jazdach lokalnych, samochodów prywatnych, zostało uregulowane już w w/w przepisie art. 21 ust.1 pkt 23b cyt. ustawy, a możliwość skorzystania z tego zwolnienia uwarunkowana została koniecznością regulacji tego faktu przez inne ustawy, które wyznaczyłyby pracodawcy obowiązek bądź wskazałyby na możliwość zwrotu poniesionych kosztów. Zwolnienie to dotyczy zatem tylko niewielkiej grupy pracowników, tj. tych, którym zwrot przysługuje na podstawie ustawy. Należy wskazać, że w przypadku pracowników samorządowych obowiązek ponoszenia przez zakład pracy kosztów z tytułu używania pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych w formie ryczałtu samochodowego albo możliwość wypłacania takich zwrotów nie wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Kwestia zwolnienia od opodatkowania zwrotu kosztów ponoszonych w związku z używaniem przez pracownika samochodu prywatnego dla celów służbowych w jazdach lokalnych, została uregulowana w pkt 23b cytowanego powyżej przepisu dotyczącego zwolnień, którego warunków nie spełniają wymienieni pracownicy samorządowi.

W świetle powyższego tut. organ informuje, iż nie poddaje się w wątpliwość, że wymienieni we wniosku pracownicy samorządowi, wykonują czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich i zgodnie z cyt. przepisem art. 21 ust. 1 pkt 17 w/w ustawy o podatku dochodowym wolne od podatku są diety oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem tych funkcji, jednakże zdaniem tut. organu przepis ten dotyczy zwrotu kosztów innego rodzaju niż tych związanych z używaniem przez pracownika ( a do tej kategorii zaliczyć należy także Burmistrza, Zastępcę Burmistrza oraz Sekretarza Gminy) samochodu prywatnego do celów służbowych ponieważ sytuacja ta pozostaje uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 23 b.

Wobec powyższego kwoty wypłacane wymienionym we wniosku pracownikom samorządowym z tytułu używania prywatnych samochodów dla potrzeb zakładu pracy w jazdach lokalnych są ich przychodem i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w w/w wniosku oraz zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu 10.05.2005 r. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.