Czy przychody uzyskiwane przez podatnika świadczącego jako podwykonawca usługi budowlano-remontowe w Szwecji należy wliczyć do limitu obrotów określonych w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Sygnatura: PO.III-443/38/04

Hasła tematyczne: usługi remontowo-budowlane

Kategoria:

Dotyczy: informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zapytanie podatnika: czy przychody uzyskiwane przez podatnika świadczącego jako podwykonawca usługi budowlano – remontowe w Szwecji należy wliczyć do limitu obrotów określonego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT?

Odpowiadając na zapytania zawarte w Pana wniosku z dnia 04.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.10.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 pkt 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w w/w przepisie rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy, ustawodawca wskazał, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Jednakże dla prawidłowego określenia miejsca powstania obowiązku podatkowego tj. określenia kraju, w którym należy rozliczyć podatek z tytułu wykonanej usługi, a w konsekwencji dla zastosowania właściwej stawki VAT – istotne znaczenie ma miejsce świadczenia usług w rozumieniu cytowanej ustawy o VAT.

Miejsce świadczenia w przypadku świadczenia usług określone zostało w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT jako miejsce, gdzie świadczący usługi posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania.

Od zasady powyższej wprowadzone zostały pewne odstępstwa, których kryterium wyodrębnienia są m. in. rodzaj świadczonych usług i miejsca faktycznego ich świadczenia.

Stosownie do zapisu art. 27 ust. 2 pkt 1 cytowanej ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym także świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Z w/w przepisów wynika, iż miejscem świadczenia przez podatnika usług remontowo – budowlanych jest miejsce położenia nieruchomości, których dotyczy (w tym przypadku terytorium Szwecji).

Przychody uzyskane przez podatnika z tytułu świadczenia w/w usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju, a w związku z czym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Jeżeli będzie Pan wykonywał tylko usługi remontowo – budowlane na terenie Szwecji, nie będzie miał Pan obowiązku zarejestrowania się w kraju dla potrzeb podatku VAT.