Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat wnoszonych przez użytkowników lokali będących pracowniami twórców przeznaczonymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki


Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: ZP/443-46/2/05

Hasła tematyczne: spółdzielnie mieszkaniowe, opłata eksploatacyjna

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów:

– art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ),

– art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ),

– § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm. ),

po rozpatrzeniu wniosku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku, w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat wnoszonych przez użytkowników lokali będących pracowniami twórców przeznaczonymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

U Z A S A D N I E N I E

W piśmie Swym Wnioskująca podnosi, iż obciąża podatkiem VAT opłaty wnoszone przez użytkowników lokali, będących pracowniami twórców przeznaczonymi do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

W związku z powyższym, Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy słusznie obciąża w/w opłaty podatkiem od towarów i usług?

Podatnik przedstawiając własne stanowisko stwierdza, iż wprawdzie zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm. ), lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, to jednak zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opłaty wnoszone przez członków za pracownie twórców zajmowane na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu. Zdaniem Wnioskującej, opłaty pobierane za użytkowanie pracowni twórców nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni.

Wobec faktu, iż użytkownicy pracowni twórców nie należą do żadnej z określonych wyżej grup, przedmiotowe opłaty stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wypowiadając się w kwestii przedstawionej powyżej stwierdza się co następuje:

Stosownie do przepisów art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ponadto, w świetle przepisów § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm. ), zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, za które są pobierane opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591).

Przytoczone powyżej przepisy, zarówno ustawy podatkowej jak i rozporządzenia wykonawczego formułują przesłanki zwolnienia od podatku VAT. Są nimi:

1) wykonywane czynności za które pobierane są opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

2) czynności, które realizowane są na rzecz następujących podmiotów:

– członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,

– członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych,

– właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni oraz

– osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych.

Wnioskująca, przedstawiając okoliczności faktyczne sprawy podnosi, iż opłaty pobierane za użytkownie lokali będących pracowniami twórców, nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni.

Wobec powyższego w sytuacji przedstawionej przez Wnioskującą, opłaty pobierane za użytkowanie pracowni twórców podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem użytkownicy pracowni twórców nie należą do żadnej z określonych wyżej grup a tym samym nie występują przesłanki warunkujące skorzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stwierdza się jak w sentencji postanowienia.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.