Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi budowlanej z tytułu poniesionych wydatków stosownie do przedstawionych przez H. – G. Spółdzielnię Mieszkaniową "finansowych warunków zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego z dnia 21.12.2004 r." w zwią


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: PD III/415-25/05

Hasła tematyczne: brak prawa do odliczenia, ulga podatkowa, wydatki mieszkaniowe

Kategoria:

POSTANOWIENIE:

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 14.02.2005 r. (wpływ do tyt. urzędu dnia 22.02.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20.03.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 23.03.2005 r.) – w sprawie dotyczącej:
– Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi budowlanej z tytułu poniesionych wydatków stosownie do przedstawionych przez H. – G. Spółdzielnię Mieszkaniową "finansowych warunków zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego z dnia 21.12.2004 r." w związku z nabyciem w drodze postępowania przetargowego prawa najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. A. nr 20/12.

UZASADNIENIE:

Stan faktyczny opisany we wniosku:
Wnioskodawca w swoim wystąpieniu podał, iż nabył prawo najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. A. nr 20/12 o powierzchni użytkowej 49,32 m2 w drodze postępowania przetargowego. Zarząd H. – G. Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z Protokołem nr 00/2004 z dnia 21.12.2004 r. przedstawił wnioskodawcy finansowe warunki zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego składające się z następujących pozycji:

    – dług obciążający lokal 12.123,03 zł,
    – zaoferowana kwota 12.125,00 zł,
    – rejestracja i wydanie umowy o najem 50,00 zł,
    – wniesienie wadium 1.212,30 zł,
    – wymagana wpłata 10.962,70 zł.

Na tej podstawie wnioskodawca wniósł o wyrażenie stanowiska, czy może skorzystać z ulgi budowlanej. Pismem z dnia 20.03.2005 r. wnioskodawca uzupełnił opis okoliczności faktycznych o informację, iż z tytułu przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej przed końcem 2001 r. nie dokonywał odliczenia podatkowego.

Stanowisko wnioskodawcy:
Wnioskodawca wyraził stanowisko, iż powinien odliczyć od podatku zakup mieszkania z przetargu czynszowego od spółdzielni mieszkaniowej.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:
Rodzaje wydatków oraz warunki korzystania z ulg na cele mieszkaniowe podatnika, podlegające odliczeniu od dochodu lub od podatku w sposób wyczerpujący zostały wymienione w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Przy czym należy zaznaczyć, iż od dnia 1 stycznia 2002 r. z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały skreślone przepisy dotyczące ulg podatkowych z tytułu:
– zakupu gruntu lub odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
– budowy budynku mieszkalnego,
– wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
– zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lun lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
– nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne,
– przebudowy strychu, suszarni albo przystosowania innego pomieszczenia na cele mieszkalne,
– wykończenia lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
– systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo – kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Jedynie w stosunku do podatników, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), tj. podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na wyżej wskazane cele mieszkaniowe, przysługuje, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w jej brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., prawo do odliczania od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji – poniesionych od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2004 r. (a w przypadku wydatków na kontynuację oszczędzania w kasie mieszkaniowej do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy).

Aktualny katalog odliczeń mieszkaniowych zawarty w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisu mogącego stanowić podstawę dla dokonania odliczenia podatkowego z tytułu poniesienia przez Pana wydatków wskazanych w piśmie Zarządu H. – G. Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21.12.2004 r. dotyczącym finansowych warunków zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego w związku z nabyciem przez Pana w drodze postępowania przetargowego prawa najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. A. 20/12.
Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji.