Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% do całej usługi budowlanej (obejmującej materiały i robociznę) polegającej m. in. na dokonaniu pomiarów przy zakupie stolarki u producenta, transporcie, montażu jeżeli jest ona


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sygnatura: PP/443-8/05

Hasła tematyczne: stawki podatku, usługi budowlano-montażowe, stolarka okienna

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Wnioskiem złożonym w tut: Organie w dniu 20.01.2005 r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stosowania jednolitej stawki podatku VAT w wysokości 7% do całej usługi budowlanej polegajacej na montażu stolarki z tworzyw sztucznych zakupionej u producenta, jeżeli w/w usługa związana jest z budownictwem mieszkaniowym.
Nadmienia Pani, że usługa montażu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mieści się w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00 "roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych".
W tych warunkach, Pani zdaniem zastosowana ma być stawka podatku w wysokości 7% w odniesieniu do łącznej należności z tut. w/w usług (robocizna + materiały).

Zauważyć na wstępie należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 w/w ustawy o PTU dla towarów i usług wymienionych w załaczniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Pod pozycja 161 załacznika nr 3 do ustawy wymienione zostały: dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego, które podlegają opodatkowaniu wg. stawki 7% z zastrzeżeniem zawartym w ust. 12 tego przepisu, zgodnie z którym stawkę 7% stosuje się do w/w czynności przy spełnieniu warunków określonych dla budownictwa społecznego na podstawie odrębnych przepisów.

Przy czym przywołany przepis na podstawie art. 176 pkt 4 wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2008 r. Tymczasem na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlanych, montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższym jeżeli świadczona przez podatnika usługa będzie mieściła się w zakresie robót budowlano-montażowych lub remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzysząca, o których mowa w cyt. wyżej art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi te będa opodatkowane stawką 7-procentową VAT. Fakturowanie tych robót będzie zależało od zawartej umowy pomiędzy stronami. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa budowlana z tytułu której należność ustalono łącznie (w części obejmującej robociznę oraz wykorzystane materiały), wówczas brak podstaw do wyodrębnienia na fakturach sprzedaży materiałów budowlanych (stawka 22%) i usług (stawka 7%), zatem całość usługi opodatkowuje się stawka 7-procentowa. Jeżeli natomiast strony w zawartej umowie określają odrębnie przedmioty sprzedaży, np. robocizna, materiały budowlane, transport, to stawki podatku będą przypisane do tych towarów i usług. W takim przypadku usługa, o której mowa w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a będzie opodatkowana stawką 7-procentową, zaś materiały budowlane, transport – stawka, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, t. j. 22% VAT.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążaca dla podatnika, wiaże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Organu w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia.