Dot. usług związanych z montażem stolarki okiennej


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Sygnatura: US38/443/265/2004/AO

Hasła tematyczne: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB), Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawka preferencyjna podatku, budownictwo mieszkaniowe, roboty budowlano-montażowe, stolarka okienna

Kategoria:

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W świetle art. 2 pkt. 6 i art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług zarówno towary jak i usługi identyfikowane są zgodnie z przepisami tej ustawy przy pomocy klasyfikacji statystycznych. Obowiązkiem podatnika jest właściwe sklasyfikowanie wykonywanych czynności .
W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania, podatnik powinien zwrócić się do Urzędu Statystycznego, ponieważ tylko ten organ posiada w tym zakresie uprawnienia klasyfikacyjne. Od 1 stycznia 2003 r. do udzielania wyjaśnień klasyfikacyjnych właściwy jest Urząd Statystyczny w Łodzi.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. stawka podatku w wysokości 7% obowiązuje w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w myśl art. 146 ust. 2 rozumie się roboty budowlane dotyczące zarówno inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu jak i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów, w wskazanym stanie faktycznym, wykonując usługi budowlano-montażowe w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) wymianę okien (demontaż i montaż okien) z użyciem własnych materiałów, do całej wartości robót Strona powinna stasować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. Na wystawianej fakturze VAT należy powołać się na art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) oraz załącznik nr 3 (poz. 161) do ustawy.

W przypadku sprzedaży okien jako towaru, opodatkowanie powinno nastąpić według stawki przewidzianej dla danego towaru. Jeżeli dany towar nie jest wymieniony wśród listy towarów opodatkowanych według stawki obniżonej – to należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%.