Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją, która nie będzie wykorzystywana do wykonania czynności opodatkowanych


Autor: Urząd Skarbowy w Myślenicach

Sygnatura: PP/443-11/05

Hasła tematyczne: odliczenia, podatek naliczony

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lutego 2005 r. (data otrzymania 15 lutego 2005 r.) w sprawieudzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze złożonego wniosku wynika, że podatnik nabywa towary i usługi w związku z prowadzoną inwestycją – budową parkingu (jako zadanie własne gminy), który po zakończeniu budowy będzie nieodpłatnie udostępniany kierowcom.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Ponieważ zadania własne gminy obejmują sprawy m. in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, o czym stanowi przepis art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zm.), tutejszy organ podatkowy stwierdza, że nieodpłatne świadczenie usługi parkingowej związane jest z działalnością prowadzoną przez gminę, i dlatego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 w/w ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, po spełnieniu dodatkowychwarunków określonych przepisami cytowanej ustawy.

Przyjmując stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku oraz powyższe, z których wynika, że wymieniony w piśmie parking nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, orzeczono jak w sentencji – Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową parkingu.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.