Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT w przypadku realizacji inwestycji dofinansowanej z programu SAPARD, gdy umowę z AR i MR podpisała Gmina, faktura została wystawiona na Urząd Gminy, a inwestycja zostanie oddana w najem przez Gminę


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-2/005/2/3549/04

Hasła tematyczne: gmina, program pomocowy (SAPARD)

Kategoria:

dotyczy : informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 24.11.2004 r. nr PP-443-85-20-04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje zawartą w w/w informacji ocenę prawną.

Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Gmina w dniu 15.06.2004 r. zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na dofinansowanie z programu SAPARD realizacji zadania w zakresie "budowy zaplecza socjalnego przy boisku sportowym". Faktura za wykonane usługi wystawiona została w dniu 31.08.2004 r. na Urząd Gminy (NIP: X) i tego dnia inwestycja została rozliczona i przyjęta do użytkowania. Zaplecze socjalne powstałe w wyniku powyższej inwestycji zostanie oddane w najem, a faktury z tego tytułu wystawiane będą przez Gminę (NIP: Y).

Zapytanie Gminy dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odniesieniu do powyższego zagadnienia wyjaśnia.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego i osoba prawna jest więc podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie określonym w cyt. wyżej art. 15 ust. 1 i 6 ustawy.

Gmina działa przez organy. Organami gminy, zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta) Art. 26 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że organem wykonawczym gminy jest wójt, który zgodnie z art. 31 tej ustawy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W myśl art. 33 ust. 1 cyt. ustawy wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Urząd Gminy jest zatem aparatem pomocniczym organu wykonawczego, który nie posiada podmiotowości prawnej. Z art. 2 ust. 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym wynika, że wyłącznie gmina posiada osobowość prawną.

Powyższe oznacza, że podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina obsługiwana przez urząd gminy.

Gmina i urząd gminy nie powinny być zarejestrowane jako oddzielne podmioty posiadające dwa NIP-y. Podatnikiem podatku VAT jest gmina, jednakże urząd gminy może wystawiać w jej imieniu faktury VAT. Jednocześnie gmina może uwzględniać w rozliczeniu podatku VAT podatek naliczony zawarty w fakturach, w których jako nabywca widnieje urząd tę gminę obsługujący.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124.

W związku z powyższym Gminie zarejestrowanej jako podatnik czynny będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją zadania "budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym", zawartego w fakturach VAT, w których jako nabywca figuruje Urząd Gminy.