Czy przysługuje Podatnikowi prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy jego użytkowania w przypadku, gdy Podatnik skorzystał z przysługującego mu prawa odliczenia podatku VAT zapłac


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: PP I/443-76/05

Hasła tematyczne: naprawa, samochód osobowy, prawo do odliczenia, zwolnienia z podatku od towarów i usług, sprzedaż środków trwałych, części

Kategoria:

Wnioskodawca w przedmiotowym piśmie skierował zapytanie, czy sprzedaż samochodu osobowego, przy zakupie którego Podatnik skorzystał z odliczenia podatku naliczonego VAT, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT oraz czy przy zakupie części składowych i remoncie samochodu przysługuje Panu prawo odliczenia podatku VAT w przypadku, gdy rozlicza się Pan w podatku dochodowym na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zajmując własne stanowisko w sprawie stwierdził Pan, iż na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) sprzedaż samochodu w przedstawionej sytuacji korzystałaby ze zwolnienia oraz Podatnikowi przysługiwałoby, na podstawie art. 88 ww. ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie części składowych i naprawie przedmiotowego samochodu.

Stanowisko Pana przedstawione we wniosku jest prawidłowe.
Stosownie do treści § 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli samochody i pojazdy te są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Samochody, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) to samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ= 357kg+ n* 68 kg , gdzie:
DŁ- oznacza dopuszczalną ładowność,
n- oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.
Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku jego uzyskania, wydawanych zgodnie przepisami o ruchu drogowym.
W przypadku nabycia tych samochodów kwota podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawcy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, nie więcej jednak niż 5.000zł.
W świetle natomiast art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) przez towary używane, o których mowa powyżej, rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.
Oznacza to, że w przypadku, gdy zakupiony przez podatnika samochód spełniać będzie wymogi towaru używanego tj. podatnik wykaże, iż okres używania przedmiotowego samochodu stanowiącego przedmiot dostawy wyniósł co najmniej pół roku, stosownie do dyspozycji § 8 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia sprzedaż przedmiotowego samochodu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej przez Pana we wniosku dostawa przedmiotowego samochodu korzystałaby, na postawie przepisów ww. rozporządzenia, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
W sprawie możliwości skorzystania przez Pana z prawa odliczenia podatku VAT przy zakupie części składowych i usług remontowych przedmiotowego samochodu podaje się,iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Powyższe oznacza,że w przypadku, gdy poniesiony wydatek z tytułu naprawy przedmiotowego samochodu co do zasady może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, podatnik ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług udokumentowanego fakturą VAT z tytułu poniesionego kosztu naprawy samochodu w pełnej wysokości (tj. bez ograniczenia wynikającego z art. 86 ust. 3 i ust. 5 ustawy).
Jednocześnie zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) podatnikom nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabytych części składowych lub usług wykorzystanych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, zaliczonych przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, w kwocie przekraczającej 50% sumy kwot podatku określonych w fakturach, kwot podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych części i ich importu, kwot podatku należnego od importu usług oraz kwot podatku należnego od dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. W przypadku, gdy suma kwot podatku od nabytych części składowych lub usług wykorzystanych do wytworzenia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa powyżej, przekroczy 10.000 zł dla jednego samochodu – podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w kwocie wyższej niż 5.000 zł dla jednego samochodu.
Jeśli zaś podatnik nabywa części zamienne nie w celu wytworzenia samochodu, lecz służące do utrzymania lub odtworzenia jego sprawności technicznej – prawo do odliczenia przysługuje na zasadach ogólnych.
A zatem, mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy uznać należy, iż w przedstawionej przez Pana sytuacji tj. gdy wykorzystywany do działalności gospodarczej przedmiotowy samochód stanowiłby środek trwały i służyłby sprzedaży opodatkowanej Podatnika – obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup części oraz napraw (remontów) byłoby uzasadnione.