W związku z śmiercią jednego ze współwłaścicieli kamienicy zapytano czy po śmierci matki przychody uzyskane przez spadkobierców przed orzeczeniem sądu o nabyciu spadku winny być rozliczone. Jeżeli tak to gdzie należy złożyć zeznanie podatk


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

Sygnatura: I-1/413/8/13/2005/ZL

Hasła tematyczne: spadkobiercy, dochód z najmu, najemcy

Kategoria:

W dniu 26.01.2005 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji odnośnie zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionej indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Podatniczka jest wpółwłaścicielem dwóch nieruchomości.

W jednej wynajmowane są lokale mieszkalne, natomiast w drugiej wynajmowane są lokale użytkowe podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W dniu 06.07.2004 r. zmarła współwłaścicielka nieruchomości.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zmarła była współwłaścicielem i jedynym zarządcą wymienionych nieruchomości. Z dochodów z tytułu najmu zmarła rozliczała się zeznaniem podatkowym (PIT-37). Rozliczeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych dokonywała przy użyciu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zarząd nieruchomością pełni obecnie jednen ze współwłaścicieli. W złożonym wniosku Podatniczka opisała historię powstania kamienicy, stan techniczny kamienic jak również sytuację prawno – finansową tych kamienin, co nie stanowi przedmiotu w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W przedstawionym wniosku zawarła Podatniczka następujące zapytania, czy:

  • wobec zaplanowanej, koniecznej i zachowanej ciągłości postępowania administracyjnego i rozliczeń (rejestracji wpływów i wydatków oraz bilansowania dochodów dokonywano w oparciu o system komputerowy przez cały rok 2004 ), należy objąć w zeznaniach podatkowych dane dotyczące najmu lokali za cały rok 2004 (niezależnie od zmian osobowych w zarządzaniu), czy też od lipca 2004r. z uwzględnieniem bilansu na dzień 6.07.2004 r.;
  • w rozliczeniach należy uwzględnić łącznie dochody z obu posesji (zgodnie z prawami własności i trybem prowadzenia do 06.07.2004 r.);
  • wobec znikomych dochodów wynikających z najmu z obu posesji (mniejszych od kwoty zwolnionej od podatku nawet w odniesieniu do jednej osoby), rozliczenia w zezananiach podatkowych mają przedstawić wszyscy właściciele nieruchomości proporcjonalnie do udziałów, czy też ma tego dokonać zarząd nieruchomości;
  • gdzie winny być składane zeznania podatkowe dotyczące dochodów z najmu – zgodnie z miejscem zamieszkania współwłaścicieli, czy zgodnie z miejscem położenia nieruchomości.

W dniu 11.02.2005 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, w którym potwierdzono, iż podatnik jest współwłaścicielem #188; części dwóch nieruchomości. Ponadto stwierdzono, iż z tytułu najmu dokonywano rozliczeń na podstawie księgi przychodów i rozchodów.

Podatniczka sprecyzowała zapytanie we wniosku przedstawiając je w sposob następujący czy po śmierci matki przychody uzyskane przez spadkobierców przed orzeczeniem sądu o nabyciu spadku winny być rozliczone. Jeżeli tak to gdzie należy złożyć zeznanie podatkowe i jaki okres rozliczeniowy przyjąć do rozliczenia (od stycznia do grudnia 2004r. lub od lipca do grudnia 2004r.).

Zdaniem Podatniczki, spadkobiercy winni przyjąć okres rozliczeniowy od stycznia do grudnia 2004 r. i wykazać w zeznaniu za rok 2004 proporcjonalnie przychody z najmu.

Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy stwierdza co nastepuje.

Z chwilą śmierci jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, mamy do czynienia z przejęciem majątkowych praw i obowiązków spadkodawcy, o czym stanowią przepisy art. 97 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Zgodnie z nimi spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Zgodnie z treścią art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

Do spadku należą prawa i obowiązki zmarłego mające charakter majątkowy i cywilnoprawny. Taki charakter mają prawa i obowiązki uregulowane w Kodeksie cywilnym. A zatem prawo własności nieruchomości, jako jedno z praw rzeczowych, wchodzi w skład spadku.

Dowodem potwierdzającym powyższe jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez Sąd. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wywołuje następujące skutki prawne:

  • jest skuteczne względem osób trzecich,
  • spadkobierca może objąć spadek w posiadanie oraz zarządzać nim i rozporządzać,
  • stanowi wyłączny dowód przejścia na spadkobiercę praw należących do spadku, ma charakter legitymacyjny,a więc swoje prawa do spadku można udowodnić względem osób trzecich tylko za pomocą tego postanowienia,
  • stwarza domniemanie, że osoba, która uzyskała to stwierdzenie, jest spadkobiercą,
  • spadkobierca korzysta z ochrony dziedziczenia, a więc może żądać wydania spadku od osoby, która spadkiem włada, lecz spadkobiercą nie jest, o czym stanowią przepisy art. 1025 -1029 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.zm.).

W odpowiedzi na zapytanie, organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze.

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze wspólnej własności lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

W świetle powyższego uznać należy, iż każdy ze współwłaścicieli przychody uzyskane z tytułu najmu według udziału we wspólnej własności nieruchomości winien rozliczyć, składając urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Urzędem skarbowym właściwym dla złożenia takiego zeznania, jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium. O powyższym stanowią przepisy art.45 ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast po uzyskaniu prawomocnego Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, otrzymane po dniu 06.07.2004 r., tj. po dniu śmierci Pani … należności uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości będą stanowić przychód Pani i pozostałych współwłaścicieli w części przypadającej z tytułu udziałów w spadku, o czym, zgodnie z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, stwierdza sąd na wniosek osoby mającej w tym interes.

W świetle obowiązujących przepisów, stanowisko zaprezentowane przez Podatniczkę w rozpatrywanym wniosku uznano za nieprawidłowe.