Czy data uzyskania pierwszego przychodu przez podatnika opłacającego podatek z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest datą rozpoczęcia działalności gospodarczej


Autor: Urząd Skarbowy w Będzinie

Sygnatura: US IPD/415-12/05

Hasła tematyczne: przychody ewidencjonowane, powstanie obowiązku podatkowego

Kategoria:

Jak wynika ze złożonego wniosku, prowadzi Pan działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które uzyskał Pan w dniu 04.04.2000r. Zaświadczenie o numerze REGON otrzymał Pan 25.04.2000r., natomiast numer NIP w dniu 05.02.2001r. Pierwszy przychód z działalności gospodarczej uzyskał Pan w dniu 07.05.2001r.

Pana zdaniem, za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej należy uważać datę uzyskania pierwszego przychodu, co wynika z art. 7 ust. 1 (rozdział 2) ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym, (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe wskazując, co następuje. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania przychodu przez tę spółkę. Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie wskazuje, że zasadnie przyjmuje Pan datę uzyskania pierwszego przychodu (tj. 07.05.2001r.) za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.