Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo opodatkowując od 01.05.2004 r. opłaty za użytkowanie garaży przez członków, którzy użytkują te garaże w oparciu o posiadany tytuł- spółdzielcze własnościowe prawo do garażu


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Sygnatura: PP/443-0030/05/JW

Hasła tematyczne: spółdzielnie mieszkaniowe, garaż, stawki podatku

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14.02.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 16.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a par. 4 cytowanej wyżej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Podatnik począwszy od dnia 01.05.2004 r. nalicza i odprowadza podatek VAT wg stawki podstawowej tj. 22% od opłat za użytkowanie garaży zajmowanych przez członków Spółdzielni w oparciu o spółdzielcze prawo.Ponadto Podatnik wyjaśnia, iż wszystkie garaże użytkowane są w oparciu o umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które to prawo nie jest nierozerwalnie związane z prawem do lokalu mieszkalnego. Strona stwierdza również, iż są przypadki w Spółdzielni, że właściciel własnościowego prawa do garażu nie posiada jednocześnie lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, oraz iż garaże te nie są również pomieszczeniami przynależnymi do lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lecz stanowią samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Stanowisko Podatnika:

Zdaniem Podatnika zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT dotyczy tylko opłat pobieranych za użytkowanie lokali mieszkalnych przez osoby i w oparciu o tytuły do lokali wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, natomiast opłaty pobierane od tych osób za użytkowanie garaży zajmowanych w oparciu o powyższe tytuły winny być opodatkowane wg stawki podstawowej.

Ocena prawna:

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności – z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177).Jednakże w myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W przedmiotowej sprawie Strona wskazała, że mamy do czynienia z opłatami za użytkowanie garaży przez członków Spółdzielni, którzy użytkują te garaże w oparciu o posiadany tytuł: spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, które zdaniem Strony nie są pomieszczeniami przynależnymi do lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali w nawiązaniu do art. 2 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, lecz stanowią samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych przez lokal należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Artykuł 2 ust. 2 ww. ustawy o własności lokali definiuje samodzielny lokal mieszkalny jako wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Z kolei ust. 4 tego przepisu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".W związku z powyższym garaże w rozumieniu ustawy o własności lokali – nie należą do pomieszczeń pomocniczych, które wraz z izbą lub zespołem izb przeznaczone są na stały pobyt ludzi i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, jak również ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, iż nie stanowią "pomieszczeń przynależnych" o których mowa w art. 2 ust. 4 ww. ustawy o własności lokali.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego tut. organ podatkowy podziela stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku, iż opłaty pobierane za użytkowanie lokali mieszkalnych przez osoby w oparciu o tytuły do lokali wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku VAT objęte są zwolnieniem z podatku VAT, jak również podziela stanowisko, iż opłaty pobierane za użytkowanie garaży zajmowanych w oparciu o posiadany tytuł: spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przez osoby zarówno, które posiadają jednocześnie lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni, jak również przez osoby, które jednocześnie takiego lokalu mieszkalnego nie posiadają, i który stanowi lokal użytkowy są opodatkowane z dniem 01.05.2004 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) podstawową stawką VAT tj. 22%.

Zgodnie z art. 14a par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W przypadku zmiany przepisów interpretacja stanie się nieaktualna.Zgodnie z art. 14b par. 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.