Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych spłata pieniężna otrzymana od spółki cywilnej przez wspólnika z niej występujacego


Autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

Sygnatura: ZP1/I-4117/I/2/05

Hasła tematyczne: wartość udziału, uzyskanie przychodów, spółka akcyjna, zwrot wkładów

Kategoria:

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 marca 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju z dnia 17.03.2005r. Nr PO/415-1/05 w zakresie interpretacji prawa podatkowego

orzekam:

– odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19.01.2005r. podatnik zwrócił się Urzędu Skarbowego z zapytaniem (uzupełnionym w dniu 31.01.2005r.) w zakresie opodatkowania spłaty pieniężnej otrzymanej przez wspólnika Spółki cywilnej występującego ze Spółki.

W ocenie podatnika nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu kwota otrzymana przez występującego wspólnika, jako spłata należna wspólnikowi występującemu ze Spółki. Organ podatkowy pierwszej instancji wydał postanowienie z dnia 17.03.2005r. Nr PO 415/1/05 o interpretacji przepisów podatkowych, w którym stwierdził, iż dochód wynikający z różnicy pomiędzy kwotą spłaty pieniężnej a wniesionym wkładem do Spółki – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na wydane postanowienie zostało wniesione w terminie zażalenie.

Podatnik w zażaleniu zarzuca zaskarżonemu postanowieniu, iż błędnie przyjęto, że jest przychodem podlegającym opodatkowaniu kwota otrzymana przez występującego wspólnika, jako spłata należna wspólnikowi występującemu ze Spółki. Podatnik wyjaśnia, iż kwota spłaty wynika z rozliczeń wspólników i dotyczy majątku i przychodu już opodatkowanego w ramach działalności wspólnika i majątku Spółki – zdaniem podatnika – opodatkowanie środków pieniężnych, które już wcześniej były opodatkowane podatkiem dochodowym oznaczałoby, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega nie dochód, lecz dochód już raz opodatkowany, a dokładniej oznaczałoby przyjęcie, że podatek ten ma charakter majątkowy, gdyż należy go uiścić nie ze względu na uzyskiwane dochody lecz z uwagi na wcześniej wypracowany majątek.

Ustosunkowując się do powyższych zarzutów stwierdzam co następuje:Zgodnie z art. 871 k.c. wspólnikowi występującemu ze Spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do Spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie Spółki, a w razie braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach Spółki. W przypadku zwrotu wspólnikowi rzeczy, które wniósł do Spółki do używania oraz wkładu zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który zwalnia od podatku przychód powstały w związku z tymi czynnościami. Nie dotyczy to jednak kwoty, którą wspólnik otrzymuje tytułem spłaty jego udziału w zyskach, która to kwota stanowi przychód należny podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przy czym należy przypomnieć, że od 01.01.2004r. podatnicy mogą wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali 19% – w takim wypadku przychodów z udziału w Spółce nie łączy się z innymi dochodami). Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w Spółce cywilnej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziału. Tym samym dla celów podatku dochodowego wspólnicy Spółki cywilnej są osobnymi podatnikami.

Szczegółowe zasady ustalania dochodu normują przepisy art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że ustawodawca przewidział odrębne zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności gospodarczej (wskazując jednocześnie przesłanki, przy spełnianiu których dochodu na dzień likwidacji nie ustala się – art. 24 ust. 3 u.o.d.of) należy wyróżnić dwie sytuacje:

    1) występujący ze spółki wspólnik likwiduje działalność gospodarczą – w przypadku tym wspólnik obowiązany jest ustalić przypadający na niego dochód zgodnie z art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 w związku z art. 44 ust. 2 (w zależności od tego czy Spółka prowadzi księgi rachunkowe czy księgi przychodów i rozchodów) i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy wg zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto ma obowiązek obliczyć dochód z remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 (proporcjonalnie do udziału w Spółce) i zapłacić od tego dochodu zryczałtowany podatek dochodowy stosując przepisy art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
    2) wspólnik występując ze spółki cywilnej nie likwiduje działalności gospodarczej – wówczas jest obowiązany ustalić przypadający na niego dochód zgodnie z art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 w związku z art. 44 ust. 2 (w zależności jak wyżej) i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną wg zasad z art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszym stanie faktycznym i prawnym stanowisko organu podatkowego I instancji należało uznać za prawidłowe, zatem brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.