Czy w przypadku zamiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy należy dokonać zwrotu wcześniej rodliczonego podatku VAT ?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-66-1-2/05

Hasła tematyczne: zwrot podatku od towarów i usług, zmiana przeznaczenia, samochód ciężarowy, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolupo rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 31.03.2005r. uzupełniony pismem z 19.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu podatku naliczonego VAT w związku z przeprowadzeniem zmiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy – stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2005r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek podatnika uzupełniony pismem z 19.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.
Podatnik w 1999r. zakupił na działalność gospodarczą samochód marki Passat Kombi – wariant z kratką i odliczył podatek naliczony z tytułu dokonanego zakupu . W związku z tym, że zamontowana kratka nie pozwala na przewożenie przedmiotowym samochodem materiałów o długości powyżej 1 mb, podatnik zamierza dokonać zmiany homologacji tego samochodu z ciężarowego na osobowy, a tym samym likwidację kratki dzielącej bagażnik z kabiną. Samochód po zmianie nadal będzie używany do działalności gospodarczej.
Pytanie podatnika.
Czy w przypadku zmiany homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy należy dokonać zwrotu wcześniej odliczonego przy zakupie podatku VAT.
Stanowisko podatnika.
Podatnik uważa , że przedmiotowa zmiana homologacji nie spowoduje, konieczności zwrotu podatku VAT odliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska podatnika w jego indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawniało do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku określono m.in. w przepisie art. 25 ust. 1 pkt.2 tej ustawy, w myśl którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się do nabywanych przez podatnika samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg , z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika.

Zatem, jeżeli faktura – na podstawie której, podatnik dokonał odliczenia – dokumentowała w danym momencie zakup samochodu ciężarowego, podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. W konsekwencji, dokonanie zmian – nawet tych, które powodują przekwalifikowanie rodzaju pojazdu – po zrealizowaniu czynności zakupu i skorzystaniu z przysługującego prawa do odliczenia, nie rodzi obowiązku zwrotu odliczonego podatku .

W obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku do towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), brak jest przepisów, które nakładałyby na podatnika taki obowiązek.

Skutkiem natomiast przerejestrowania samochodu ciężarowego na osobowy, będzie brak możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa w świetle art. 88 ust 1 pkt 3 ww ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko podatnika wyrażone w piśmie jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje;
– iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia – art. 14a §2;
– interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia – art.14b §1 i §2 .

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 PLN i po 0,50 PLN na każdy załącznik ( art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).