Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku montażu bram garażowych i wjazdowych w budynkach mieszkalnych oraz na terenie towarzyszącym budownictwu mieszkaniowemu


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-48-1-1/05

Hasła tematyczne: budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura towarzysząca, garaż, stawki podatku, montaż, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Postanowienie

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 2 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie zastosowania prawidłowej stawki VAT w przypadku świadczenia usług montażu bram garażowych i wjazdowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą – stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 3 marca 2005 r. w kancelarii tutejszego Urzędu Skarbowego złożono wniosek Podatnika z dnia 2 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w sprawie zastosowania prawidłowej stawki VAT w przypadku świadczenia usług montażu bram garażowych i wjazdowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na kupnie bram garażowych, bram wjazdowych oraz ogrodzeń a następnie ich modernizacji i odprzedaży wraz z montażem zarówno klientom indywidualnym jak i instytucjom.

W związku z powyższym Podatnik zwraca się z następującym zapytaniem:
Czy wystawiając faktury dla klienta indywidualnego, gdzie montaż bram zarówno garażowych jak i wjazdowych dokonywany jest w budynkach mieszkalnych oraz na terenie im towarzyszącym należy zastosować stawkę podatku w wysokości 7% czy 22%?

Zdaniem Podatnika stawkę podatku VAT w wysokości 22% należy zastosować w przypadku wystawiania faktury VAT z tytułu sprzedaży i montażu bram na rzecz klienta (firmy) instytucjonalnego jak również w sytuacji, gdy wystawiana jest faktura VAT na rzecz klienta indywidualnego, ale tylko za sprzedaż bramy bez montażu w budynku mieszkalnym. Natomiast w przypadku, gdy wystawiana jest faktura VAT na rzecz klienta indywidualnego dokumentująca sprzedaż bramy wraz z montażem w budynku mieszkalnym bądź na terenie z nim związanym – powinna być zastosowana stawka w wysokości 7% na mocy art. 146 ust. 1 nowej ustawy o VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia, co następuje.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą (zgodnie z art. 146 ust. 2 powołanej ustawy o VAT) rozumie się roboty dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Pojęcie "obiektów budownictwa mieszkaniowego" zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% m.in. dla usług związanych z budową, remontem i bieżącą konserwacją budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB ex 1130):
1) domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych,
2) budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Jedynie określony wyżej zakres czynności w wymienionych obiektach korzysta, do 31.12.2007 r. z opodatkowania obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług. Natomiast na materiały budowlane, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, od 1 maja 2004 r. obowiązuje 22% stawka podatku.

Ponadto zauważa się, iż w świetle definicji zawartej w art. 146 ust. 3 cyt. ustawy o VAT garaże wolnostojące, bramy wjazdowe oraz ogrodzenia nie są elementem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, w związku z czym zastosowanie stawki preferencyjnej nie może mieć miejsca.

Uwzględniając powyższe uregulowania, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są dla potrzeb tego podatku w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Przy czym do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do odpowiedniego grupowania są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne.

Zatem w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Przepisy regulujące podatek VAT nie zawierają postanowień dotyczących możliwości odrębnego fakturowania robocizny i osobno materiałów zużytych przy wykonywaniu usługi. Jedynie w szczególnych przypadkach istnieje możliwość osobnego rozliczania robocizny i zużytych materiałów, a warunkiem koniecznym jest aby taki sposób rozliczenia wynikał z umowy.

Jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej są roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego bądź remonty obiektów budownictwa mieszkaniowego (o odpowiednim symbolu PKOB), wówczas do pełnej wartości usługi należy stosować jednolitą stawkę VAT w wysokości 7%. Wyszczególnienie natomiast poszczególnych elementów, tj. materiałów, transportu i robocizny dla celów opodatkowania ich podatkiem VAT osobno (wg przewidzianych dla nich stawek) możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy umowa z klientem określa odrębnie dostawę poszczególnych towarów i odrębne świadczenie poszczególnych usług.

W zawartych umowach cywilnoprawnych strony określają co jest przedmiotem umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa w zakresie robót budowlano-montażowych, remontu lub robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, to w przypadku wykonania całego zakresu robót budowlano-montażowych można stosować jednolitą stawkę VAT od pełnej wartości tych robót. Opodatkowanie powinno nastąpić według stawki przewidzianej dla wykonania usługi ze względu na obiekt, w którym są roboty wykonane. Podatnik, wykonując usługę budowlano-montażową w obiektach budownictwa mieszkaniowego z użyciem własnych materiałów, do całej wartości robót może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%. W takiej sytuacji należy wystawić jedną fakturę i w jednej pozycji wpisać pełną wartość wynikającą z kosztorysu. W pozycji tej również materiały wykonawcy – jako integralne elementy całej usługi – będą objęte tą samą stawką podatkową, tj. stawką 7%. Wystawiona faktura VAT powinna zawierać określenie robót budowlanych, a ponadto wskazanie, z jakim obiektem są one związane.

Natomiast w przypadku, gdy umowa przewiduje odrębnie świadczenie usługi i odrębnie dostawę towaru, a w kosztorysie zostały rozdzielone poszczególne elementy świadczenia, należy również odrębnie opodatkować obie czynności. Stawka 7% znajdzie wówczas zastosowanie jedynie do samej usługi budowlanej, natomiast dostawa towarów przez wykonawcę będzie opodatkowana stawką podstawową 22%.

Reasumując, montaż bramy w garażu stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%. Natomiast montaż bramy w garażu stanowiącym odrębny obiekt opodatkowany jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Ponieważ ogrodzenie nie stanowi integralnej części budynku mieszkalnego oraz nie jest zaliczane do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, usługi montażu bramy w ogrodzeniach oraz samego ogrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:
– iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia;
– interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).