Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, u podatnika będącego podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową, i które ten zaklad budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z do


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach

Sygnatura: IUS IPD1/2-423/3/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, metoda, dotacja, likwidacja, zakład budżetowy, środek trwały, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, amortyzacja

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 20005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko …………… Sp. z o.o. z s. przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2005 r., który wpłynął w dniu 17.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej kontynuacji, stosowanej przez Zakład Budżetowy metody amortyzacji i związanej z tym zasady nie uznawania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które Zakład Budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy lub sfinansował z dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej zaliczenia – przez podmiot powstały w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową – do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które ten Zakład Budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z dotacji.

Jak stanowi art. l4a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. l4a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę i jego stanowisko w sprawie przedstawia się następująco:

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2003 Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2003 r., w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Gminy w celu utworzenia jednoosobowej spółki Gminy, z dniem 5 grudnia 2003 r. otwarto likwidację Zakładu Budżetowego. Likwidacja miała na celu zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie, na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki, wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. W dniu 19.02.2004 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru Przedsiębiorców, co spowodowało że z tym dniem wstąpiła w całości we wszelkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego Zakładu Budżetowego, a składniki mienia Zakładu stały się majątkiem Spółki. Spółka zapewniła ciągłość działalności statutowej wykonywanej przez zlikwidowany Zakład Budżetowy.

Zakład Budżetowy część środków trwałych otrzymał nieodpłatnie od Gminy, część sfinansował z wypracowanych przez siebie środków (dochód uzyskiwany z jego działalności był obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych), część środków trwałych i środków trwałych w budowie, została sfinansowana z otrzymanych dotacji. Do kosztów uzyskania przychodów przyjmował tylko tę część odpisów amortyzacyjnych, która została pokryta ze środków przez niego wypracowanych.

Spółka posiadająca status jednoosobowej spółki Gminy, będąca podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, prezentuje stanowisko, że winna kontynuować, przyjętą przez Zakład Budżetowy Gminy "…", metodę amortyzacji, a co jest z tym związane: odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które Zakład Budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy lub które tenże Zakład sfinansował z dotacji, nie stanowią w Spółce kosztów uzyskania przychodów.

Oceniając przedstawiony przez podatnika stan faktyczny należy stwierdzić co następuje:

Podstawą prawną podjętej przez Radę Miejską w Gliwicach uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego w celu utworzenia jednoosobowej spółki Gminy, stanowiły przepisy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g, h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 oraz art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).

Przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f, g, h ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich; określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta; tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

Z kolei art. 22 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o gospodarce komunalnej określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Art. 23 tej ustawy stanowi, że: składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki; prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki; spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego.

Rozpatrując powyższe zagadnienie na gruncie przepisów prawa podatkowego, zastosowanie znajdą przepisy art. 93a § 1 w związku z art. 93b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60). Powołany art. 93a § 1 stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 93b tej ustawy, przepis ten stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych.

Spółka stała się następcą prawnym zlikwidowanego Zakładu Budżetowego i wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podmioty o których mowa w art.16g ust.9 tej ustawy, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust.5, albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7.

Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie przez Zakład Budżetowy od Gminy nie podlegały amortyzacji podatkowej, bowiem zgodnie z art. 16a ust. 1 powołanej ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1. Również amortyzacja od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z dotacji nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Reasumując – w Spółce, będącej podmiotem powstałym w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę kapitałową – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, które ten Zakład Budżetowy otrzymał nieodpłatnie od Gminy bądź sfinansował z dotacji, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu, w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.