W latach 1997-2003 na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową zgromadzona została określona kwota pieniędzy, z której 30% odliczono od podatku. W styczniu 2004r. bank, który prowadził tę kasę dokonał zwrotu zgromadzonych oszczędnośc


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

Sygnatura: USIA415/4/05

Hasła tematyczne: kasa mieszkaniowa, wydatki mieszkaniowe, wycofanie oszczędności

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), podziela pogląd przedstawiony w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 08.02.2005r. (data stempla pocztowego 04.02.2005r.) Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 26.10.1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), i przed dniem 1 stycznia 2002r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., przysługuje na zasadach określonych w tejże ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłacanych po dniu 1 stycznia 2002r. oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności (rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2002r.) wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, do upływu określonego przed 1 stycznia 2002r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.
Zgodnie z art. 27a ust. 13 pkt 4 ww. ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. – jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu lub podatku z tytułu wydatków na systematyczne oszczędzanie, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, do dochodu lub podatku należnego za ten rok, w którym zaistniały te okoliczności dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tego tytułu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy wycofana kwota po upływie określonego w umowie o kredyt kontraktowy okresie została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania określonymi na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową.

Katalog celów systematycznego oszczędzania, których sfinansowanie pozwoli zachować prawo do przedmiotowej ulgi, określa art. 8 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który stanowi, iż pieniądze zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą służyć m.in. na:

 1. nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
 2. uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. remont domu lub lokalu, o którym mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania mieszkania,
 4. spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione wyżej
 5. nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę budynku jednorodzinnego lub mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Termin wydatkowania zgromadzonych oszczędności upływa z końcem roku podatkowego, w którym miało miejsce wycofanie pieniędzy z kasy mieszkaniowej.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają rodzaju dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków pieniężnych z kasy mieszkaniowej na ww. cele mieszkaniowe. Dokumentami takimi mogą być faktury VAT, rachunki, akty notarialne, dowody wpłat i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na ww. cele mieszkaniowe.
Załączniki Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 156, poz. 788), zawierają katalog, z którego wynika, że do remontu, modernizacji lub wykonania nowych elementów w lokalu mieszkalnym można zaliczyć: 1. ścianki działowe, sufity, tynki i okładziny wewnętrzne, 2. podłogi i posadzki, 3.okna, świetliki i drzwi, 4. powłoki malarskie i tapety, 5.elementy kowalsko-ślusarskie, 6. izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i cieplne, 7. pozostałe elementy (np. wykonanie pawlacza, trwale umiejscowionych szaf wnękowych, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników) oraz wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji i montaż trwale umiejscowionego wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących:

 1. instalacji sanitarnych,
 2. instalacji elektrycznych,
 3. instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 4. instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
 5. instalacji i urządzeń grzewczych,
 6. przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.<

Stosując wykładnię językową należy przyjąć, że "remont" to przywrócenie wartości użytkowej danego obiektu, natomiast "konserwacja" to utrzymanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub zepsuciem.
Jeżeli zatem wycofane z kasy oszczędności zostaną przeznaczone na prace remontowe mające jedynie charakter bieżącej konserwacji, czyli utrzymanie mieszkania w dobrym stanie, typu malowanie czy tapetowanie, a nie przywrócenie jego wartości użytkowej przez np. wymianę poszczególnych jego elementów (okien, drzwi, grzejników itp.) w tej części traci się prawo do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych wycofanych z kasy mieszkaniowej na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na ww. zakup i opłaty związane z zakupem ww. lokalu (w części przypadającej na podatniczkę i jej małżonka) oraz remont mieszkania (o ile nie wiąże się z bieżącą konserwacją i odnawianiem mieszkania, tylko z pracami remontowymi mającymi na celu przywrócenie wartości użytkowej mieszkania) nie spowoduje utraty prawa do ulgi na systematyczne oszczędzanie i konieczności jej zwrócenia.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie informuje, iż niniejsza odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.