Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT za wdrożenie systemu jakości, w sytuacji, gdy część tych wydatków została sfinansowana dotacją przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości


Autor: Urząd Skarbowy w Pińczowie

Sygnatura: PP.443/1/2005

Hasła tematyczne: pomoc zagraniczna, certyfikaty, pomoc bezzwrotna, odliczenie podatku od towarów i usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanie, dotacja, obniżenie podatku należnego

Kategoria:

W dniu 16 lutego 2005 r. złożył Pan do tutejszego Urzędu Skarbowego wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur VAT w sytuacji częściowego dofinansowania wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu systemu jakości HACCP.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku, na przestrzeni roku 2004 ponosił Pan koszty związane z wdrożeniem systemu jakości HACCP, na które to wydatki otrzymał dotację na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako dysponentem tych środków, otrzymał Pan zwrot poniesionych kosztów w wysokości 60% wartości netto.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.
W przedmiotowym stanie faktycznym dotacja na częściowe pokrycie kosztów wdrażania systemu jakości, nie będzie miała wpływu na cenę dostawy towaru lub świadczonej usługi i stanowić będzie jedynie dofinansowanie na pokrycie ogólnych kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy o podatku VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże art. 88 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy zawiera zapis, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.
We wniosku stwierdza Pan, iż kwota dotacji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a w konsekwencji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć jednak należy, iż brak możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest bezpośredni związany ze zwolnieniem dotacji od podatku dochodowego.

W związku z powyższym nie traci Pan prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu HACCP, ze względu na zapis przytoczonego wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatek naliczony odlicza w całości, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 w/w ustawy o VAT dokonuje Pan dostawy towarów wyłącznie opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, lub, jeśli tego nie dokona, w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 88 ust. 11).

Zatem jeżeli otrzymana dotacja pochodząca ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej spełnia kryteria zakwalifikowania jej do dotacji zwolnionej z podatku dochodowego, to zgodnie z przytoczonym wyżej art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT ma Pan prawo do obniżenia podatku VAT od zakupów finansowanych dotacją. Uwzględniając brzmienie w/w przepisów należy stwierdzić, że przysługuje Panu prawo odliczenia podatku naliczonego w terminach określonych w art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11, tj. w miesiącu otrzymania faktury zakupu lub w miesiącu następnym, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika/ płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.