Spółka zwraca się z pytaniem, czy powinna skorygować podatek naliczony za rok 2004 o 3% czy o 5%?


Autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 82 – 1 / 05 /MK

Hasła tematyczne: korekta, podatek naliczony, korekta podatku

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione w punkcie 1 wniosku z dnia 14.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej korekty rocznej podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

  Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 wymienionej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie.

Spółka w swojej działalności zajmuje się programowaniem robotów i sterowników przemysłowych. Incydentalnie prowadzi również specjalistyczne szkolenia zakwalifikowane do sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Proporcja obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo na rok 2004 ustalona została zgodnie z protokołem Urzędu Skarbowego w wysokości 95%. Rzeczywista proporcja wyliczona na koniec roku wyniosła 97,25 % – po zaokrągleniu 98 %.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem, czy powinna skorygować podatek naliczony za rok 2004 o 3% czy o 5%?

Zdaniem Spółki, na mocy art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług ma ona prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w 2004 r. w 100%.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1- 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W myśl art. 91 ust. 1- 3 ustawy o podatku od towarów i usług, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według obliczonego wskaźnika proporcji, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem proporcji obliczonej według w/w zasad dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli kwota korekty nie przekroczy 0,01 % kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy proporcja przekroczyła 98%, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, aby podatnik mógł odliczyć 100% podatku naliczonego, zaokrąglona proporcja powinna przekroczyć 98%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że proporcja rzeczywista na koniec roku podatkowego wyniosła 97,25 % – po zaokrągleniu 98%. Nie przekroczyła więc 98%. W związku z tym Spółka powinna skorygować podatek naliczony o 3% (pod warunkiem, że kwota korekty przekroczy 0,01 % kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie).

Niniejsze postanowienie – na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa – wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sos­nowcu