Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów w spółce z.o.o. łączy się z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy, oraz czy dochody te są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 %


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PD-2/005/10/2005

Hasła tematyczne: przychody ze stosunku pracy, sprzedaż, dochody kapitałowe, opodatkowanie dochodu, udział kapitałowy, ogólne zasady opodatkowania

Kategoria:

W dniu 31.01.2004r. współwłaściciel spółki z o.o. sprzedał swoje udziały zawierając umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego.

Podatnik ma wątpliwości czy uzyskane z tego tytułu dochody łączy się z dochodami uzyskanymi w danym roku ze stosunku pracy oraz czy dochody te opodatkowane są w wysokości 19 %.

Podatnik objął udziały poprzez wniesienie wpłat.

Zdaniem podatnika dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nie łączy się z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy, oraz że dochody te są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 %.

Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem strony o ile stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od dochodów uzyskanych /…/z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów ( akcji ) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Dochodu, o którym mowa powyżej na podstawie art. 30 b ust. 5 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30 c.

Ponadto przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonaniu działalności gospodarczej ( art. 30 b ust. 4 ).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż objęcie udziałów nastąpiło poprzez wniesienie wpłat.

Oprócz dochodu ze sprzedaży udziałów podatnik uzyskał dochody ze stosunku pracy.

W związku z powyższym na podstawie w/w. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. dochód podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 19 % i nie łączy się go z innymi dochodami, w tym przypadku z dochodem uzyskanym ze stosunku pracy.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w roku zaistnienia zdarzenia.