Czy w sytuacji, kiedy Podatnik (właściciel spółdzielczego prawa własności do lokalu użytkowego) nie uzyskał wynikającej z umowy dzierżawy kwoty należnego czynszu w miesiącu wrześniu i październiku 2002 r., może zaliczyć kwotę odpowiadają


Autor: Izba Skarbowa w Opolu

Sygnatura: PF-II-005/19/KE/05

Hasła tematyczne: źródła przychodu, wierzytelności nieściągalne, najem, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, czynsz

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 póz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2004 r. Nr PO/415-29/2003 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącą kwestii opodatkowania przychodów z tytułu czynszu dzierżawy lokalu użytkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jako właściciel spółdzielczego prawa własności do lokalu użytkowego wydzierżawił Pan ten lokal Spółce z o.o. Za miesiące wrzesień i październik 2002 roku nie otrzymał zapłaty z tytułu należnego czynszu w związku z czym wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, a następnie do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji z długu. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W związku z tym nie ma Pan żadnych możliwości odzyskania kwoty należnego, nieotrzymanego czynszu, którą wykazał jako przychód do opodatkowania za wskazane wyżej miesiące i uiścił należny podatek.

W związku z powyższym pyta, czy w sytuacji, kiedy nie uzyskał wynikającej z umowy dzierżawy kwoty należnego czynszu w miesiącu wrześniu i październiku 2002 r., może zaliczyć kwotę odpowiadającą wysokości tej należności do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. l pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast w myśl przepisu art. 11 ust. l wyżej powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 16, art. 17 ust. l pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem jeśli nie otrzymał Pan we wrześniu i październiku 2002 r. kwoty należnego czynszu z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego, brak było podstaw do opodatkowania tych kwot, gdyż nie uzyskał Pan przychodu, o którym mowa w w/wym. art. 11 ustawy.

W związku z powyższym winien Pan zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z wyżej wymienionego tytułu.

Kwestie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy nie osiągnął Pan przychodu z najmu są bezprzedmiotowe.

Jednocześnie wyjaśnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2004 r. należy uznać za nieaktualne.