Czy kwotę zwrotu części dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za 2004 r., otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r. należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDII-423/7/05

Hasła tematyczne: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoc finansowa, zwrot dopłat, przychód, zakład pracy chronionej, dofinansowanie, niepełnosprawni, refundacja, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, dochody wolne od podatku

Kategoria:

W dniu 24.01.2005 r. Spółka z o.o. złożyła zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka jako zakład pracy chronionej, otrzymuje ze środków PFRON raz na dwa miesiące dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami), które w momencie wpływu na rachunek zakładu jest odnoszone do pozostałych przychodów operacyjnych. Dofinansowanie to na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami) jest zwolnione z opodatkowania a wydatki na wynagrodzenia w części pochodzącej z dofinansowania PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Dofinansowanie za okres styczeń – październik 2004 r. Spółka otrzymała w 2004 r. natomiast za listopad i grudzień 2004 r. – w styczniu 2005 r. Dofinansowanie to Spółka zalicza do przychodów w miesiącu wpływu na rachunek bankowy, wykazuje jako dochód wolny od podatku i jednocześnie z kosztów uzyskania przychodów wyłącza sfinansowaną część wynagrodzeń.

Na podstawie art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.05.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 114, poz. 1194 ze zm.) Spółka zobowiązana jest do zwrotu do dnia 15 lutego 2005 r. nadwyżki kwoty pomocy, tj. dofinansowania otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. oraz w styczniu 2005 r. nad podwyższonymi kosztami zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Spółka zwraca się z zapytaniem: "czy kwotę zwrotu części dofinansowania za 2004 r. (otrzymanego na rachunek bankowy w 2004 r. jak i w styczniu 2005 r.) należy w całości ująć w deklaracji CIT-2 i informacji CIT-2/O za luty 2005 r.?".

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

– zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami), pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadznej przez Fundusz, przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące.

– zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 114, poz. 1194), warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do rozliczenia przyznanej pomocy w formie zaliczki po przekazaniu, w terminie do 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym, organowi udzielającemu pomocy informacji o wysokości faktycznie poniesionych przez przedsiębiorcę w okresie sprawozdawczym podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, a zgodnie z ust. 5 § 6 – jeżeli pomoc została wypłacona przedsiębiorcy w wysokości wyższej od należnej, przedsiębiorca informuje PFRON o wysokości nienależnie pobranej kwoty pomocy oraz dokonuje zwrotu tej kwoty nie później niż do dnia 15 lutego następującego po roku, w którym pomoc ta została udzielona.

– miesięczne dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń pracowników stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami), zgodnie z którym, do przychodów zalicza się w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.

– zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązuje do 31.12.2006 r. – art. 5 ust. ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zmianami) – dotacje, subwencje oraz dopłaty otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są wolne od podatku.

– zgodnie z art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie zaliczenia wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów należy stosować odpowiednio przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. Przepis ten stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14-14b, 23-25 i 27.

Jak wynika z pisma Spółki, prawidłowo zostało zaliczone do przychodów w 2004r. dofinansowanie otrzymane w 2004 r. z PFRON za miesiące I-X 2004 r., a do przychodów w m-ca stycznia 2005 r. dofinansowanie za miesiące XI-XII 2004 r. otrzymane w I 2005 r. Prawidłowo też Spółka wykazała otrzymane dofinansowanie w informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych od podatku CIT-2/O oraz wyłączyła zrefundowaną część wynagrodzeń z kosztów uzyskania przychodów w tym samym miesiącu, w którym zaliczyła do przychodów otrzymaną refundację.

Nieprawidłowe natomiast jest stanowisko Spółki dotyczące rozliczenia otrzymanej refundacji podlegającej zwrotowi do PFRON w terminie do 15 lutego 2005 r. Według Spółki – prawidłowym jest ujęcie kwoty zwrotu za 2004 r. otrzymane zarówno w 2004 r. jak i w I 2005 r. w deklaracji CIT-2 oraz informacji CIT-2/O za miesiąc II 2005 r.

Według Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego częściowy zwrot refundacji otrzymanej w 2004 r. należy rozliczyć w CIT-8 i CIT-8/O za 2004 r. Należy pomniejszyć przychody o kwotę zwrotu, zmniejszyć kwotę podlegającą odliczeniu od dochodu w CIT-8/O oraz zwiększyć koszty uzyskania przychodów. W deklaracji za miesiąc luty 2005 r. można jedynie rozliczyć kwotę zwrotu refundacji otrzymanej w styczniu 2005 r. za miesiące XI-XII 2004 r.

Jak wynika z powyższego Naczelnik uznaje stanowisko Spółki w przedmiotowym zakresie za nieprawidłowe.