Czy przysługuje Podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu typu Nysa


Autor: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: III-2/443-9/3670/05/DP

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia, samochód, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo

Kategoria:

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2005r.

Z przedłozonych dokumentów wynika, iż jest Pan posiadaczem samochodu ciężarowego typu NYSA T 522. Stwierdza Pan, że w wyniku zmian poczynionych we własnym zakresie tj. wymontowania 6 siedzeń (ławek), pojazd stał się samochodem służącym jedynie do przewozu towarów, a demontaż przedmiotowych siedzeń (ławek) nie stanowi zmian konstrukcyjnych pojazdu.Z załączonej do zapytania z dnia 27.10.2004 r. kserokopii duplikatu wyciągu zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji nr KKD-4-69020/9/75/86 wydanego przez Fabrykę Samochodów Dostawczych w Nysie "Nysa Motor" Sp. z o.o. w upadłości wynika, że przedmiotowy samochód marki NYSA T 522 został wyprodukowany jako samochód ciężarowy o ładowności 770 kg, liczbie miejsc 2+6 i jest zwolniony z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Z danych zawartych w wyciągu zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji oraz dowodu rejestracyjnego wynika, że dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg,

gdzie: DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność

n -oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy

– kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej jednak niż 5000 zł.

Z ust. 5 art. 86 ww. ustawy wynika, iż dopuszczalna ładowność pojazdu oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa powyżej, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Jak stanowi art. 88 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 w/w ustawy. Oznacza to, że podatnik nie ma prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczy samochodów bezwzględnie z istoty swojej będących ciężarowymi, tzn. jeżeli z konstrukcji wynika, że są one przeznaczone wyłącznie do przewozu towarów. Dokonanie zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie nie może skutkować zmianą cech pojazdu udokumentowanych świadectwem homologacji albo decyzją zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji oraz dowodem rejestracyjnym samochodu. Z dokumentów przedstawionych przez Pana ewidentnie wynika, że przedmiotowy pojazd ma 8 miejsc siedzących, zatem dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym nie przysługuje Panu prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do ww. samochodu.

Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowych do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika