Spółka zwraca się z pytaniem, czy w 2005 roku przysługuje jej prawo do odliczania 100% podatku naliczonego?


Autor: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 82 – 2 / 05 /MK

Hasła tematyczne: proporcja, podatek naliczony

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione w punkcie 2 wniosku z dnia 14.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad ustalania wysokości proporcji zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

  Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 wymienionej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę oraz jego stanowisko w sprawie.

Spółka w swojej działalności zajmuje się programowaniem robotów i sterowników przemysłowych. Incydentalnie prowadzi również specjalistyczne szkolenia zakwalifikowane do sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Proporcja obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo wyliczona na koniec 2004 roku wyniosła 97,25 % – po zaokrągleniu 98 %.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem, czy w 2005 roku przysługuje jej prawo do odliczania 100% podatku naliczonego?

Zdaniem Spółki, na mocy art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług ma ona prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w 2005 r. w 100%.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego ustalana jest proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy proporcja przekroczyła 98%, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, aby podatnik mógł odliczać 100% podatku naliczonego, zaokrąglona proporcja powinna przekroczyć 98%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wyliczona proporcja rzeczywista na koniec roku 2004 wyniosła 97,25 % – po zaokrągleniu 98%. Nie przekroczyła więc 98%. W związku z tym Spółka nie ma prawa odliczać w 2005 r. podatku naliczonego w 100%.

Niniejsze postanowienie – na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa – wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sos­nowcu