Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż spółka będąca o bardzo rozbudowanym przedmiocie działalności, w ramach tej działalności korzysta z finansowania, głównie w formie pożyczek, udzielanych spółce przez udziałowca mające


Autor: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

Sygnatura: IIIMUS.WD/423/80/04

Hasła tematyczne: odsetki od pożyczki, pożyczka, udziałowiec

Kategoria:

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż spółka będąca o bardzo rozbudowanym przedmiocie działalności, w ramach tej działalności korzysta z finansowania, głównie w formie pożyczek, udzielanych spółce przez udziałowca mającego siedzibę we Francji. Warunki na jakich udzielane są pożyczki nie odbiegają od warunków, które uzyskałaby Spółka otrzymując pożyczkę od podmiotu niezależnego.

Spółka zwraca się z pytaniem, czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, całość odsetek z tytułu pożyczki udzielonej po 1 stycznia 2001r. stanowi koszt podatkowy Spółki. Zdaniem spółki cała kwota odsetek od pożyczek udzielonych Spółce przez zagranicznego udziałowca po 1 stycznia 2001r powinna stanowić koszt uzyskania przychodów.

Zagadnienie odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowca – w zakresie kosztów, regulują przepisy art.16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) zgodnie z którymi nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • pkt 60-odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25 % udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki Jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni,
  • pkt 61 – odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki – w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

W/w przepisy ograniczają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielanych spółce przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze spółką w sposób, o którym mowa w tym przepisie. Z treści art. 16 ust 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że ograniczenie to nie dotyczy odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez podatnika lub podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez spółkę w piśmie, zastosowanie ma Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku (Dz.U. z 19.01.1977r) – stanowiącej w art. 24 ust. 3 iż, odsetki, należności licencyjne i inne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie są potrącane przy określeniu podlegających opodatkowaniu zysków tego przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakby były one płacone na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym pierwszym Państwie – z wyjątkiem przypadku stosowania postanowień art. 9, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 7 tej Umowy.

Z w/w przepisu wynika, że odsetki od pożyczki udzielonej spółce (mającej siedzibę w pierwszym Umawiającym się Państwie) przez jej udziałowca (mającego siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie) – stanowią koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania tej spółki, na takich zasadach jakby były one płacone dla osoby z miejscem zamieszkania lub siedziby w pierwszym Umawiającym się Państwie.

W świetle powyższego, przedstawione stanowisko spółki w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, odsetek od pożyczki udzielonej spółce po 01.01.2001r przez jej udziałowca mającego siedzibę we Francji, uznaje się za prawidłowe.